Maandag 1 juli 2024

Gebed

Een kind was verontrust bij de gedachte dat de hemel zo ver weg was en vroeg zich af hoe hij ooit naar dat stralende thuis kon komen. Zijn moeder legde hem uit dat de hemel eerst bij hem moest neerdalen. “De hemel moet eerst in jouw hartje komen, lieverd en dan trekt God je vanzelf omhoog naar de hemel aan het einde van dit leven.” Een christen is iemand in wiens hart de geest van de hemel is binnengegaan. Het nieuwe leven is zoals het leven in de hemel. Ons wordt geleerd om te bidden: “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.” De enige plaats op aarde waar het bij elke Christen om gaat is de plaats van zijn eigen hart waar Gods wil geschiedt zoals in de hemel.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Lukas 11 Herziene Statenvertaling

Laat de schoonheid van Jezus toch in mij verblijven
Vol met Zijn passie, immer zo rein.
Zijn Geest zal dan de angst en de zorgen verdrijven
Zodat Gods aangezicht in mij zichtbaar mag zijn.

Laatst bezocht ik een vriend vlak voordat hij geopereerd zou worden. Hij was niet wat je noemt ‘gelovig’ en ik wist dat hij behoorlijk in de piepzak zat. Toen ik hem daar zo zag liggen, besloot ik voor hem te bidden. Zijn vrouw, die ook niet veel van God moest hebben, zat aan de andere kant van zijn bed. Ik voelde me een beetje opgelaten toen ik hem vroeg of ik voor hem mocht bidden. Toen hij met een knikje liet zien dat hij erin toestemde, vergat ik mijn verlegenheid snel en bad ik een warm gebed.
Toen ik na het bezoek de gang afliep, kwam zijn vrouw me achterna en zei onzeker en met tranen in haar ogen: “Kun je voor mij misschien ook bidden, alsjeblieft?”
Ik was verrast. Dat had ik niet verwacht. Hier stond een vrouw tegenover me die altijd had volgehouden dat ze voor God geen plaats had, en nu wilde ze dat ik voor haar zou bidden. Ze bevond zich op een duistere plaats in haar leven en ze had licht nodig om haar weg weer te vinden. Dus bad ik voor haar.
Ik realiseerde me weer dat God door Zijn licht in onze levens noodverlichting biedt aan veel mensen die in diepe duisternis verkeren. Of het nu gaat om kanker, een ontslag of een sterfgeval, om een scheiding of moeilijkheden bij de opvoeding van een opstandige tiener… Een duister dal schept in mensen de nood voor het licht en maakt hen open voor de antwoorden die ze naar de bron van dat licht kunnen brengen.
Als wij al geruime tijd in het licht wandelen, vergeten we dat nog weleens. Wij zijn dat gevoel van hoop wel gewend. Wij hebben tenslotte de zekerheid van een liefdevolle God die over ons waakt en daardoor kan het gebeuren dat we niet meer goed inschatten wat andere mensen gevoelsmatig meemaken, mensen die zich alleen en verlaten voelen in hun problemen. Strijd is voor iemand die het licht niet kent tenslotte een heel andere ervaring dan voor iemand met geloof en de voortdurende aanwezigheid van God.
Toon dus het licht. Eenvoudige daden betekenen veel in een moeilijke tijd.
Een vriendelijk woord, een beetje van je tijd, een boek of een cd of een maaltijd voor een familie met een kind in het ziekenhuis. Er is zoveel dat we kunnen doen en het hoeft niet eens veel te kosten.
Mensen die in het duister dwalen verlangen allemaal naar het licht. Rondom hen is het zwart. Het is onzeker en gevaarlijk. Ze weten niet waar ze hun voeten voor de volgende stap moeten neerzetten en ze hopen intens dat ze toevallig tegen iets aan lopen dat een antwoord of aanwijzing kan geven.
Een klein beetje licht doet een heleboel. Je zult ervan opkijken wat God kan doen met het kleine beetje licht dat jij te bieden hebt.

Elisa Morgan

Deze week nieuw op de site

Valse leer is aannemelijk, probeert altijd om ons wantrouwen weg te nemen en leidt ons uiteindelijk weg bij de enige ware herder. Het is de wolf in schaapskleren en Satan in het gewaad van een engel des lichts. Valse leer is de gevaarlijkste vijand van de kerk van Christus.
Lees meer

Hoe troostrijk om in het uur van verdriet of rouw een tedere, aardse vriend te hebben die zijn arm om je heen slaat en naast je staat. Maar, mijn lezer, de woorden van de profeet Jesaja vertellen je over Iemand die dichterbij is, dierbaarder en tederder dan welke aardse vriend dan ook. Hij is de Vriend die nooit faalt, een tedere God!
Lees meer

Jezus zei eens tegen de Joden die niet in Hem geloofden: “U bent van hier beneden; Ik ben van boven. U bent van deze wereld, maar Ik niet.” * Iemand die de zaken van bovenaf bekijkt ziet de hele omgeving. Jezus ziet alles van bovenaf. Wij zien het slechts beneden. Jezus weet dus ook precies wat er aan het gebeuren is in onze verwarde wereld.
Lees meer

Spreuk van de week

De wereld er slecht aan toe? Daar lijkt het wel op, maar vergeet alsjeblieft nooit dat God de absolute controle heeft over die duizelingwekkende hoogten en diepten van de medische, wetenschappelijke en bestuurlijke tirannie die onze door zonde verziekte wereld lijkt te misleiden en te vernietigen. Onze almachtige God regeert nog steeds en alles is in Zijn handen.
Jeff Pollard

 Jezus spreekt over het veld waar de parel van grote waarde verborgen ligt. Waar is dat veld? Dat is niet zo moeilijk. Dat is het veld van de Heilige Schrift.
Thomas Watson

 Totdat de Heer de ogen van ons hart opent, zijn we geestelijk blind. Totdat de Geest onze leermeester is geworden, is alles wat wij weten dwaasheid en onwetendheid. Totdat de Geest van God het ons door een persoonlijke openbaring bekend heeft gemaakt, gaat de kennis van onze goddelijke roeping het vermogen van ons eigen verstand te boven.
Calvijn

 Zoals een mens in gebed is, zal hij waarschijnlijk ook in al zijn andere levensactiviteiten zijn. Als hij onzorgvuldig is in het bidden, zal hij nooit goed luisteren en zal zijn wandel los zijn. Gebed is het kanaal waardoor de stroom van goddelijke genade, zegening en troost in het hart stroomt. Maar als een mens toestaat dat het kanaal verstopt raakt met andere zaken, kan die stroom niet meer vrijelijk vloeien en ons leven binnenkomen.
William Gurnell

Om over na te denken

Er was eens een wetenschapper die graag met de mieren wilde communiceren om zo hun leven te kunnen onderzoeken. Zo stond hij de hele dag bij een grote mierenhoop en praatte voortdurend tegen de krioelende beestjes, maar het leek er niet op dat ze ook maar een woord begrepen van wat hij naar ze toe schreeuwde. Sterker nog, de mieren waren zich totaal niet bewust van de aanwezigheid van de onderzoeker en bleven gewoon hun werkjes doen zonder zich ook maar iets van dat grote wezen voor hun nest aan te trekken. Natuurlijk. Voor zover wij weten, hebben mieren geen vermogens waarmee ze menselijke communicatie kunnen ontvangen. Hoe anders zou het zijn als een mens een mier zou kunnen worden en zich onder hen zou kunnen begeven. Als een mens het leven van een mier zou leiden en de taal van de mieren zou kunnen spreken, zou hij zichzelf onmiddellijk begrijpelijk voor hen maken. En dat is wat Jezus deed voor ons mensen. Verpersoonlijking en belichaming zijn altijd nodig wanneer een hogere levensvorm met een lagere wil communiceren. God werd mens om met ons te communiceren en zo de brug te slaan tussen ons en de hemel.

Hanna Withall Smith

 Vergeleken bij Hem zijn de mensen helemaal niets. Hij doet wat Hij wil met de bewoners van de hemel en met de mensen op de aarde. Niemand kan Hem tegenhouden als Hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen Hem zeggen: ‘Wat doet U daar?’
Daniël 4:35

Vergeleken met God, wat kunnen wij? Denk daar eens over na. Evengoed zou een worm de tred van een olifant kunnen weerstaan. Of wat te denken van een kleuter die opschepperig beweert dat hij best op de rails voor een aanstormende trein zou kunnen staan om het ijzeren gevaar met zijn knuistjes te stoppen? Niemand van ons kan het bulderen van de golven op de oceaan stoppen of ook maar een centimeter aan zijn lengte toevoegen door zijn eigen macht. Zo kan een mens zich ook niet verzetten tegen de verwezenlijking van het doel van God.

Wellicht zijn er mensen die denken dat het wel kan en zich niets aantrekken van God en Zijn wetten. Mensen die leven in opstand tegen God en hun hele vertrouwen op de mens zetten. Al hun werken en filosofieën zijn gedoemd om smadelijk te mislukken. Dit is de grote levensles die wij allemaal moeten leren: God is de schepper en wij zijn het schepsel. Hij is de pottenbakker en wij zijn de klei.

Hij is de Allerhoogste, Heer van hemel en aarde. Hij is aan niemand onderworpen, wordt door niemand beïnvloed en Hij is absoluut onafhankelijk. God doet . . .

zoals Hij wil,
alleen zoals Hij wil,
en altijd zoals Hij wil.

Niemand kan Hem dwarsbomen, niemand kan Hem hinderen. Hoe vredig wordt ons leven als wij de juiste richting op kijken.

Arthur Pink

Uit het archief van Spurgeon

Toen ik nog een jonge christen was, vond ik het maar moeilijk om alles in de Bijbel te begrijpen en het op geloof aan te nemen. Een oude man hielp me daarmee toen hij zei: “Lange tijd heb ik mezelf ook verwonderd over de moeilijke passages van de Schrift, totdat ik uiteindelijk tot het besluit kwam dat het lezen van de Bijbel net is als het eten van een lekker visje. Als ik tijdens mijn studietijd op een moeilijkheid stuit, iets dat me verwondert en dat ik vooralsnog niet begrijp, leg ik die passage opzij en noem ik het een visgraat. Waarom zou ik me verslikken in de graatjes als er zoveel voedzame vis overblijft om me mee te voeden? Ik gooi de graatjes echter niet weg, want ik ben ervan overtuigd dat ik eens zal ontdekken dat ook die graatjes grote waarde hebben en een onderdeel zijn van Gods almachtige geheel.” Die oude man had gelijk en ik werk nog steeds volgens hetzelfde principe.

Licht voor elke dag

Al meer dan een eeuw is ‘Daily Light’ een graag gezien devotieboek voor mensen die naast de Bijbel zuivere Bijbelpassages willen lezen en er in gebed over na willen denken. Het boekje werd oorspronkelijk gedrukt in het midden van de 18e eeuw, en werd Daily Light genoemd, geboren uit het geloof van Samuel Bagster, een Britse boekhandelaar die vastbesloten was om zijn geloof te delen met zijn twaalf kinderen. Wij hopen er zo nu en dan een stukje uit te publiceren.
Lees het hier

Schepping

Een alziende God? Denk je echt dat er zo’n God bestaat? Natuurlijk geloof ik dat. Ik vraag je: Vanwaar komt ons eigen bestaan? Vanwaar onze diepgewortelde overtuiging dat als we goed doen er ook een beloning zal zijn? Vanwaar het materiële universum en deze schepping? Waar komt het oorspronkelijke plan toch vandaan, een plan met een wereld die zo onvoorstelbaar groot is en tegelijkertijd kleiner dan de krachtigste microscoop kan onthullen? Vanwaar de intelligentie die er was voor de eerste scheppingsdaad? Vanwaar de trend van de geschiedenis, die altijd weer toont dat rechtvaardigheid tot vrede leidt en een regime vol zonde en haat tot uiteindelijke ondergang, waarbij heersers worden weggeveegd als stof voor de opkomende storm? Wie bedacht eigenlijk het karakter van Christus in een tijdperk dat door en door bedekt en doordrongen was van dwaling? Wiens genadewerken hebben op onze aarde verwezen naar een koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid dat talloze levens ingrijpend veranderd heeft? En denk hier eens aan: Als er een schepper van het universum is, dan moet Hij het ook onderhouden. Hij kan geen materiële krachten oproepen en ze vervolgens gewoon hun gang laten gaan, zonder onderhoud en leiding. Zelfs een eenvoudig ontwerp als een windmolen heeft onderhoud en controle nodig. Geen alziende God? Vooruit, denk toch even na. Alles in dit leven is voor het bestaan van Hem afhankelijk. Hij die alles overziet, moet alziend zijn en Hij die de hele geschiedenis overziet, moet van elke gebeurtenis afweten. Dat zou een troost moeten zijn, want Hij, die zelfs ieder musje ziet, heeft Zijn ogen ook op jou gericht.
Uit: Monday Club Services

Uit de schatkist van het verleden

Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want ik denk de hele dag na over uw wil. Ik ben wijzer dan de oude mensen, want ik doe wat U zegt.
Psalm 119:99-100

De troon van Rusland werd ooit bezet door twee jonge prinsen. Ze zaten zij aan zij en beslisten over de ernstigste kwesties in het land. Hun oordelen waren zo wijs en rechtvaardig, dat men zich erover verwonderde dat prinsen, zo jong en onervaren, zoveel van staatszaken konden weten en met zoveel discretie konden spreken over moeilijke kwesties. Maar ze hadden een geheim. Direct achter de troon waar zij zaten, verborgen door een dunne sluier, zat prinses Sophia. Als vrouw werd ze niet geaccepteerd op de troon. Zij hoorde de zaken aan die aan de prinsjes werden voorgelegd en zij was eigenlijk degene die de antwoorden gaf. De prinsjes bleven geduldig op hun troon zitten en wachtten tot prinses Sophia hun het wijze antwoord had ingefluisterd, dat zij direct uitspraken.

Op dezelfde manier moet ook het Woord van Christus rijkelijk in ons hart wonen en ons steeds opnieuw leiding geven. We moeten elke kwestie aan de Heilige Geest voorleggen en op Zijn beslissing wachten. Dan moeten we doen wat Hij ons opdraagt. Zo zal Christus elke gedachte, elk gevoel en elke genegenheid regeren. Hij zal alles regelen en is als de onfeilbare scheidsrechter die raad geeft op alle vragen van het dagelijks leven.
Biblehub

 In 1962 verhinderde het embargo van de Verenigde Staten tegen Cuba Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Cubaanse belangen. Het is het meest langdurige handelsembargo in de moderne geschiedenis. Maar terwijl de Amerikaanse oorlogsschepen Cuba blokkeerden, probeerden verschillende mensen om ’s nachts aan hun bewaking te ontkomen door gebruik te maken van de duisternis. Ze hoopten dat als ze heel stilletjes met hun kleine bootjes langs de oorlogsschepen zouden varen, ze niet zouden worden opgemerkt. Helaas lukte het nagenoeg nooit. In bijna alle gevallen verijdelden de verblindende stralen van een Amerikaans zoeklicht de poging en werd het schip van de Cubanen in beslag genomen. Zo heeft ook God een schitterend zoeklicht dat de brede oceaan van ons leven doorzoekt en zelfs de kleinste zonde oppikt en in het licht van God zet. Geen zondaar kan zich verbergen voor het Eeuwige Licht van God die alles ziet, alles weet en alles met Zijn licht omringt.
Uit: The Weekly Pulpit


Een glimlach …


   Er was eens een meisje van nog maar vijf en een half jaar, dat tijdens een bijeenkomst vertelde dat ze gered was en dat Jezus nu in haar hart was komen wonen. Zo’n oude muggenzifterige ouderling kon niet geloven dat een klein kind wist waar ze het over had. Hij kwam naar voren en zei: “Marietje, hoe kun je nu weten dat je gered bent?”

Zij zei: “Nou, dat weet ik omdat ik Jezus gevraagd heb om in mijn hart te komen en toen is Hij gekomen.”

“Hoe weet je dat dan?”

“Dat weet ik omdat Hij tegen me praat en ik weet het omdat ik Hem daar kan voelen.”

Toen dacht de ouderling dat hij haar nu echt beet kon nemen en hij zei: “Nou, wat doe je dan als Satan naar je hartje toe komt om je te verleiden?”

“Heel gewoon,” zei ze, “dan vraag ik Jezus om naar de deur te gaan! Ik zou zelf niets doen. Ik zou Jezus naar de deur sturen en als Satan dan zag Wie daar woonde, dan zou hij zeggen: “O, neemt u me niet kwalijk meneer, ik ben aan het verkeerde adres.”

Dat is grappig 

Tien dingen die ik geleerd heb van de Ark van Noach:

  1. Zorg vooral dat je de boot niet mist.
  2. Vergeet niet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
  3. Bereid je goed voor op de toekomst. Het regende tenslotte niet toen Noach begon te bouwen.
  4. Zorg dat je in goede conditie verkeert. Het zou zo maar kunnen dat je grootste levenswerk pas begint nadat je 60 geworden bent.
  5. Luister niet naar mensen die je maar raar vinden. Doe gewoon wat je weet dat gedaan moet worden.
  6. Voor je eigen veiligheid kun je maar het beste altijd twee aan twee reizen.
  7. Snelheid is niet altijd de bepalende factor. De slakken zaten tenslotte naast de cheeta’s aan boord van de Ark.
  8. Als je het niet meer ziet zitten, drijf dan maar even rond. Er komt weer vaste grond.
  9. Iets om niet te vergeten: De Ark was gebouwd door een stelletje amateurs, terwijl de Titanic gebouwd werd door de beste professionals. God maakt het verschil.
  10. Stormen? Problemen? Als je met God door het leven vaart komt er altijd een regenboog.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier