Maandag 3 juni 2024

Gebed

Jezus huilde
Johannes 11:35

O Heer, Schepper van alle werelden, Maker van alle wezens en Hoeder van alles wat er bestaat; U plengt tranen over het menselijk leed en over de pijn van een graf.

Er is niemand die zo dicht bij ons staat in onze momenten van rouw als U.

Uw tranen waren tranen van medeleven. Uw hart was niet alleen geraakt door het besef van Uw eigen persoonlijke verdriet; maar vooral door het verdriet van anderen. U weende omdat de treurende zusters weenden en U vermengde Uw tranen met die van hen.

U maakt het verdriet van Uw kinderen tot het Uwe. Zo volledig is Uw Borg dat U al onze zonden, zwakheden, beproevingen en zorgen op U neemt alsof die helemaal de Uwe zijn. Zo verzacht U onze pijn met Uw liefde, ondersteunt U ons met genade en toont U ons Uw aanwezigheid zodat we zelfs de beproeving verwelkomen omdat wij U er beter door leren kennen. Er bestaat geen medeleven zoals het Uwe.

Vaak neemt U het medelijden van mensen bij ons weg. Maar in plaats van er eenzaam door te worden leren we dat U ons er juist dichter bij U door brengt en we ons mogen koesteren onder de vleugels van Uw mededogen en Uw aanwezigheid.

De diepe zucht die mijn hart soms in het geheim slaakt is geen geheim voor U. De tranen die dag en nacht mijn voedsel zijn en door niemand worden gezien of begrepen, raken Uw hart. U ziet iedere traan en bergt deze weg in Uw hemelse kruik.

Heer, wat ben ik gezegend en gelukkig dat ik U mag kennen.

Octavius Winslow (1808-1878)

Overdenking

Mijn leven is verankerd in Zijn kracht,
Mijn Vader staat op wacht
Stormen razen door het land,
Maar ik ben veilig in Zijn hand.

 En het houdt, mijn anker houdt
Ik kan er op vertrouwen
Het houdt, het houdt
Want op Christus Jezus kan ik bouwen

Raas maar, blaas maar storm met duizend golven
Kom maar op, al word ik onder vloed bedolven
Zijn genade zal mij dragen
De furie van de nacht, die wordt verslagen.

En het houdt, mijn anker houdt
Ik kan er op vertrouwen
Het houdt, het houdt
Want op Christus Jezus kan ik bouwen

 Naar een gedicht van William Clark Martin
(1864-1914)

Er bestaat een mooie anekdote die de moeite waard is om te vertellen over Lady Augusta, de hofdame van koningin Victoria. Op een dag, toen ze gekleed was voor een belangrijke receptie in het paleis van de koningin, kwam er een bode met grote haast uit het ziekenhuis. Een arme, eenvoudige vrouw, die Lady Augusta vaak had bezocht en getroost, stond op het punt een pijnlijke operatie te ondergaan. De arme vrouw was doodsbang en smeekte de doktoren haar niet te opereren totdat Lady Augusta er zou zijn. “Als zij mijn hand vasthoudt,” zei de vrouw, “kan ik het aan en mag u mij opereren.”

Lady Augusta was net op weg naar de receptie waar ze de koningin moest dienen. Ze aarzelde echter geen moment, sloeg een mantel over haar chique jurk en haastte zich naar het ziekenhuis. Daar ging ze naast de arme vrouw zitten, pakte haar hand, bad met haar en bleef tijdens de operatie bij haar. Wellicht illustreert dit verhaal de manier waarop we altijd gehoor moeten geven aan de roep van Christus om een van Zijn kleine, eenvoudige kinderen te dienen, hoe druk we het ook hebben. Wanneer iemand ons echt nodig heeft moeten we alles laten vallen om de boodschap van de ware liefde door te geven. Als menselijk verdriet ons nodig heeft moeten we onze eigen plannen en rust opgeven. De boodschap van de Meester voor Zijn kleintjes is altijd onze eerste plicht en mag niet verwaarloosd of uitgesteld worden.

Uit: Glimpses through the Windows of Life.

Deze week nieuw op de site

Geloof in Jezus betekent een persoonlijke en groeiende vriendschap met Jezus. Toch kunnen sommige mensen moeilijk begrijpen hoe ze een persoonlijke vriendschap kunnen hebben met iemand die ze niet kunnen zien, wiens stem ze niet kunnen horen en wiens aanraking ze niet kunnen voelen. Een mooie overdenking van J.R. Miller.
Lees hier verder

Een onderwijzer gaf eens les aan een groep kinderen en probeerde hen duidelijk te maken wat het betekent dat God de mens geschapen heeft naar Zijn eigen beeld.
“Wat denken jullie dat het betekent?” vroeg de meester. Het duurde even, maar al snel gaven de kinderen verschillende antwoorden.
Lees meer

De bekende muzikant Rubenstein zei eens: “Als ik een dag niet oefen, dan voel ik dat direct. Als ik twee dagen niet oefen horen mijn vrienden dat en als ik drie dagen niet oefen, hoort het publiek het.” En hij had gelijk. Het is eigenlijk het oude verhaal van ‘oefening baart kunst’ en dat geldt ook voor het geloof.
Lees hier verder

Spreuk van de week

Rijkdom is …

  • Tijdrovend in het verkrijgen en gaat gepaard met veel pijn en moeite…
  • Moeilijk te behouden en kost veel zorg en inspanning,
  • Snel verloren en zorgt voor veel verdriet, tranen en frustratie.

Denk dus liever aan de hemelse rijkdom die veilig wordt weggeborgen in de hemelse gewesten.
Thomas Fuller

Je eigen ik, of zoals Paulus het noemt ‘de oude Ik’, is de meest verraderlijke vijand en de meest misleidende bedrieger ter wereld. Het is een duister gedrocht, maar is van alle ondeugden het moeilijkst te ontdekken en het moeilijkst te overwinnen.
Richard Baxter

Hoe langer ik leef, des te meer ik ervan overtuigd raak dat de kern van het leven is, de Heer Jezus Christus te leren begrijpen.
George McDonald

Brieven van oude Christenen
Uit: Letters from Anne Dutton about Spiritual Subjects (1692-1765)

Beste vriend,

Ik ben zo blij dat je je nog steeds verblijdt in Jezus. Ik besef maar al te goed dat er geen ander is die je werkelijk je vriend kunt noemen. Gelukkig is het meer dan genoeg om Christus als vriend te hebben. Er zijn altijd genoeg mensen die zich niet om je bekommeren, je laten vallen of in de steek laten.

Maar zo is het niet bij Jezus. Bij Hem ben je veilig en geborgen. Er is zo’n oneindige volheid, zo’n onnaspeurlijke diepte van liefde en genade, van wijsheid, tedere zorg en liefdevolle trouw in Jezus, dat je niet naar een onvolmaakt mens hoeft te gaan voor medelijden in je ellende, verlichting in moeilijkheden, of voor troost in verdriet.

Jezus, jouw Vriend, kent al het verdriet en maakt het door Zijn liefde en warmte tot het Zijne. Leg je vermoeide hoofd dus op de boezem van Christus en stort je onrustige hart voor Hem uit. Zijn vriendelijke hand zal al je tranen wegvegen en Zijn kostbare lippen zullen je ziel verfrissen met Zijn zoetgeurende mirre. En zoals Jezus bij je zal zijn in moeilijkheden, zo zal Hij je er ook uit halen.

De wijsheid en vriendelijkheid, de kracht en trouw van de Heer, je Vriend, zullen het gebrek aan vriendschap in schepselen en alle onvriendelijkheid en teleurstellingen die je van hen ontvangt overstemmen. Ook voor mij is de Heer nog steeds oneindig vriendelijk, barmhartig en dat terwijl ik me zo bewust ben van mijn eigen zondige natuur en nietigheid. Ik kan je vertellen dat ook ik zwaar op de proef ben gesteld toen het schip waarin mijn lieve man naar Engeland voer, op zee verging en hij zijn leven verloor. Maar juist toen was de Zoon van God zo dichtbij. De brandende oven heeft mij niet gedeerd en Zijn zoete aanwezigheid bij mij gaf mij vreugde zelfs in deze tijd van verdriet. De slag was zwaar voor mijn zwakke natuur, maar hoe heerlijk was de aanwezigheid van Zijn goddelijke kracht die mij ondersteunde.

En zo verlang ik er steeds meer naar om mijn berispende en liefdevolle God lief te hebben, te eren en te aanbidden. Hij doet alle dingen goed en wat ik nu niet begrijp, zal ik hierna weten. Ik wacht op het licht van de heerlijkheid om de geheimen van deze duistere voorzienigheid te openen en verheug me daarop. O, hoe snel verzamelt onze lieve Heer Zijn lelies! In de armen van Jezus – onze liefde, ons leven, ons alles – vertrouw ik je toe. Zijn genade zij met je geest.

Jouw vriendin in de Heer,
Anne

 

Om over na te denken
 Streef ernaar om God in alle dingen te zien, ook als je iets niet begrijpt. Aanvaard Zijn wil, geef je er aan over en onderwerp je aan God. Als je volmaakt zou zijn, zou je alles voor God doen en niets voor jezelf. Verenig je met Hem door voortdurend naar Hem op te kijken en je hart te laten samensmelten met het Zijne. Laat je niet opjutten door de wereld. Wees nooit gehaast; doe alles rustig en in een kalme geest. Verlies je innerlijke vrede om niets, zelfs niet als je hele wereld lijkt in te storten. Draag alles over aan God, vertrouw op Hem en leg je hoofd op Zijn boezem. Wat er ook gebeurt, blijf standvastig in een vastbeslotenheid om je eenvoudig aan God vast te klampen, vertrouwend op Zijn eeuwige liefde voor jou en als je merkt dat je van deze beschutting bent afgedwaald, roep je hart dan rustig en eenvoudig terug. Bewaar een heilige eenvoud van geest en raak niet verstikt onder een hoop zorgen, wensen of verlangens, in welke vorm ze zich ook aan je presenteren.

Franciscus van Sales

Hoe we moeten zijn als Christenen? Wij zouden moeten stralen met het karakter van Jezus zelf. De gezindheid die in Jezus was, moet in ons leven. De gezindheid van Jezus zou een blauwdruk moeten zijn voor ons eigen karakter. Wij zouden dus moeten opvallen door onze zachtmoedigheid, bezorgdheid en liefde.

Vreemd genoeg zijn er mensen die lijken te denken dat christendom niets te maken heeft met karakter. Mensen die denken dat, zolang ze maar vrij zijn van grove zonden, het niet geeft dat ze prikkelbaar in woede kunnen ontvlammen. Ze geloven toch in Jezus? Dit is een dwaling, die de zaak van God veel kwaad berokkent. Een zure, slechtgehumeurde christen is als een lam met een wolfskop; of als een duif met de snavel van een gier! Als er één woord is dat boven alle andere het karakter van een christen zou moeten beschrijven, dan is het wel het woord dat zijn goddelijke Vader vertegenwoordigt en dat woord is ‘liefde’.

Een Christen zou altijd en bovenal uitdrukking moeten geven aan de ware liefde van God.

J.A. James 1882

De Bijbel is …

Gods liefdesbrief aan ons mensen. Hier kan het lam in waden en hier kan de olifant ruim in rondzwemmen!

De Bijbel is …
* Een remedie voor elke ziekte,
* Een balsem voor elke wond,
* Een pleister voor elke zweer
* Melk voor baby’s,
* Vlees voor sterke mannen,
* Troost voor de getroffenen,
* Steun voor hen die voor verleidingen zijn gezwicht,
* Verlichting voor de bedroefden,
* Rust voor de vermoeiden,
* Een staf om de zwakken te ondersteunen,
* Een zwaard om de schapen te verdedigen.

O mijn vrienden, geen boek is zo kostbaar als het Woord van God. De Bijbel is de beste prediker, het is de kaart van Gods barmhartigheid, de toetssteen van de waarheid, de hamer waarmee al het kwaad kapotgeslagen kan worden, de schatkamer van deugden, de ontmaskeraar van alle wereldse ijdelheden, de perfecte weegschaal van rechtvaardigheid en de gids naar alle rechtvaardigheid en eerlijkheid. Neem voor dat boek toch de tijd.

Thomas Brooks (1608-1680)

Uit het archief van Spurgeon

Je vraagt me wat ik over trots denk? Trots is de erfzonde van de mens en is van alle zonden de meest dwaze. Ik zou gemakkelijk duizend argumenten kunnen aanvoeren om de absurditeit ervan aan te tonen, maar nog zou dit niet voldoende zijn om de giftigheid ervan weg te nemen of het vuur ervan te doven. Trots leeft in het menselijk hart en zal daar blijven branden totdat we sterven in deze wereld en weer opstaan bij God zonder vlek of smet. Als we Gods liefde voor ons even buiten beschouwing laten, zijn we in de ogen van de hemelse Koning niet meer dan sprinkhanen, als druppels in een emmer water of als vlokken stof.

Als we oud zijn, zijn we in wezen niet meer dan zuigelingen van een dag oud. Als we in de kracht van ons leven staan zijn we niet meer dan insecten die maar een uurtje leven. Als we wijs zijn en de mensen vol ontzag naar ons opkijken in de hoop iets van ons te kunnen leren, zijn we toch niet wijzer dan ezelsveulens. Op onze beste momenten zijn we slechts dwaas en ijdel; laat dat genoeg zijn om ons nederig te maken. Als kinderen van God moeten we ons voortdurend afvragen wat ons anders of beter maakt dan een ander mens en wat wij hebben dat ons niet is gegeven. Deze vraag zou onze ballon van trots moeten doorprikken.

Mijn vriend, heb je al begrepen dat het in dit leven niet om jou draait, maar om God?

Uit de schatkist van het verledenTijdens de Mexicaanse oorlog (1846-1848) dreigde het mis te gaan in een belangrijke slag voor de Amerikanen. De soldaten waren ontredderd en ontmoedigd en stonden op het punt zich maar over te geven. Maar op dat moment besteeg een generaal zijn paard en stormde hij op de vijandelijke linie af, terwijl hij riep: “Mannen, volg mij!” Degenen die zijn moed en houding zagen, bedachten zich geen moment. Nieuwe moed stroomde hun harten binnen en zij stormden achter de generaal aan. Ze behaalden die dag een geweldige overwinning.

Mensen hebben een voorbeeld nodig; iemand die de moed heeft om op te staan om de vijand te bevechten. Al je woorden, lessen en praatjes over hoe je zou moeten leven zijn volkomen waardeloos als je zelf achterblijft er niet in de aanval gaat. Bevelen aan anderen om op te rukken zijn zinloos zolang je zelf nergens heen gaat. Bestorm zelf de hemel terwijl je roept: “Mannen, volg mij!” Dan zullen anderen je volgen.

J. DeWitt Talmage.

Een glimlach …

De beste manier om te voorkomen dat je in een put valt is, er op grote afstand vandaan te blijven. Hij die zo stoutmoedig is om te proberen op de rand van de put te dansen, zal door een pijnlijke ervaring ontdekken dat het niet zo verwonderlijk is als hij er met een smak in valt. Zonde en ongeloof zijn verwerpelijke plagen die de wereld besmetten en toch zijn er weinig mensen die er voor beven, er afstand van bewaren en het gevaar serieus nemen.
Thomas Brooks

Zo was er eens een vacature voor een goede baan bij een transportbedrijf. Er waren veel gegadigden die allemaal beweerden de beste vrachtwagenchauffeur in het hele land te zijn. Hoe moest de bedrijfsleider nu de juiste kandidaat kiezen? Daar had hij wel een oplossing voor. “Ik wil weten wie van jullie de beste chauffeur is,” zei hij. “En om dat te weten te komen wil ik dat jullie met een grote vrachtwagen zo veilig mogelijk langs een gevaarlijke afgrond rijden zonder van de weg af te raken.”

Dat vonden de kandidaten een prima idee. De een na de ander bestuurde de wagen vol bravoure zo dicht als het maar kon langs de rand. Een paar raakten bijna van de weg, maar de meesten klaarden de klus haast volmaakt. Maar de chauffeur die de baan kreeg was er een die het zaakje heel anders aanpakte. Deze man bleef zo ver mogelijk bij de rand vandaan en dacht er niet over om risico’s te nemen.

“Jullie kunnen allemaal fantastisch rijden,” legde de bedrijfsleider uit aan de mopperende en verbouwereerde chauffeurs, “maar de veiligste bestuurder is hij die bij het gevaar is weggebleven. Hij krijgt dus de baan.”

Dat is grappig

Een dronkaard strompelt op een zondagmiddag een café uit. Op weg naar huis komt hij langs een doopdienst bij de rivier. Hij loopt verdwaasd het water in en gaat naast de predikant staan. Die kijkt hem verbaasd aan, maar omdat Jezus voor iedereen gekomen is vraagt hij de man: “Mijnheer, ik ben blij u hier te zien. Bent u ook klaar om Jezus te vinden?”

De dronkaard kijkt hem met lodderige ogen aan en stamelt: “Jezus? Natuurlijk ben ik klaar.”

De predikant pakt de dronkaard vast, duwt hem onder water en trekt hem weer omhoog. “Heeft u Jezus gevonden?” vraagt hij aan de man terwijl het water van zijn hoofd druipt. “Nee, dat geloof ik niet,” antwoordt de dronkaard verward. De predikant duwt hem nog een keer, nu wat langer, onder water, haalt hem weer omhoog en vraagt: “En broeder… Nu heeft u Jezus toch wel gevonden?”

“Nee,” schreeuwt de dronkaard. “Nog steeds niet.”

De prediker zucht vermoeid, kijkt de man onzeker aan en zegt: “Nog een laatste keer dan. Driemaal is scheepsrecht.” En weer duwt hij de dronkaard onder water. Als hij de man weer naar de oppervlakte haalt vraagt hij hem vriendelijk: “En, mijn goede man … heb je Jezus nu gevonden?”

De dronkaard wrijft zich in zijn ogen, kijkt de predikant glazig aan en stamelt uiteindelijk: “M-Mijnheer, weet u wel zeker dat hij hier in het water is gevallen?”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier