Maandag 18 september 2023

Gebed
O, hemelse Vader, hoe verlang ik ernaar om mijn wakkere momenten en gedachten aan U te wijden. Helpt U mij om mij steeds weer te richten op gewijde en hemelse dingen. Mag ik deze dag door de hulp van Uw Heilige Geest in staat zijn alles wat ijdel, lichtzinnig en verkeerd is buiten te sluiten en mijn genegenheid op U te richten, want U bent het beste wat er bestaat en U bent mijn grootste vreugde. Zoals Uw Geest van oudsher over het wateroppervlak zweefde, moge diezelfde gezegende Geest vandaag op mij neerdalen in de volheid van hemelse genade. Dan zal de duisternis van de verwarring en de morele chaos die in de wereld heerst, mij niet kunnen belagen en zal ik leven in vrede en schoonheid. Dank U dat U mij uit het duister naar het licht heeft geleid en mij bevrijd heeft uit de macht van Satan en de zonde. Helpt U mij, gezegende Vader, om niet te rusten op iets dat niet overeenkomt met deze nieuwe schepping. Help mij om mij niet te verzetten als U mijn oude natuur probeert te kruisigen, zodat ik, zoals iemand die uit de dood is opgewekt, met Jezus mag wandelen in nieuwheid van leven. Dan zal ik deze wereld in het ware licht zien en me niet langer vasthouden aan haar ijdele genoegens, aan hoop die bedriegt en aan vriendschappen die vergaan of teleurstellen. Gezegende Jezus, ik ben U niet waardig, maar Gij hebt mij waardig gemaakt door het kruis. Laat me nederig buigen voor Uw voeten in aanbidding en deze dag volledig aan U overgeven. Amen

From: The Morning and night watches. Prayers by J. R. MacDuff (1818-1895)

Eens liep er iemand tijdens een vreselijke storm langs de kust op weg naar huis. De lucht was inktzwart, de wind huilde oorverdovend en de regen zwiepte de man in zijn gezicht. Was hij nu maar thuis, want dit was geen pretje. Net toen er een bliksemschicht in een boom insloeg fladderde er een klein, hulpeloos vogeltje naar de man toe en het beestje drukte zich angstig tegen de man aan. De man aarzelde geen moment; hij pakte het vogeltje voorzichtig op, stopte het veilig onder zijn jas en vervolgde zijn weg naar huis. Thuisgekomen zette hij het doodsbange diertje in een veilig kooitje en gaf hij het wat broodkruimels.

De volgende morgen werd de man gewekt door vrolijk getjilp. De morgenzon straalde naar binnen en de storm was voorbij. De man nam het vogeltje voorzichtig uit de kooi, plaatste het op zijn hand en liep met het beestje naar buiten. Daar wachtte zijn gevederde vriendje even alsof het de man wilde bedanken en toen vloog het blij weg.

Die man was Charles Wesley en het hele gebeuren ontroerde hem zozeer dat hij direct naar zijn schrijftafel liep en daar de hymne schreef die door zoveel gelovigen ook vandaag nog wereldwijd gezongen wordt.

 Jezus! dien mijn ziel bemint,
’s Levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
Leg mij aan Uw boezem neêr.
Als de golven woedend slaan
Tegen rotsen op en neêr!
Laat mij aan Uw zij dan staan
Tot de storm voorbij is, Heer!

And’re toevlucht ken ik geen;
Hulp’loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
Wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
Zend mij Uw verlossing neêr;
Ben ik zwak en neêrgebukt,
Schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

Jezus, dien mijn ziel bemint is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Jesus, Lover of my Soul van Charles Wesley; geschreven rond 1740

Deze week nieuw op de site
Het leven lijkt soms wel op een labyrint, met doodlopende wegen, met paden die nergens naar leiden, of die een enorme omweg lijken te maken zonder dat we ook maar enige vooruitgang boeken. Maar ook een labyrint leidt uiteindelijk ergens heen.
Lees meer

Er bestaan talloze kruizen, en ieder kruis is zwaar. Geen ervan zal ik uit eigen beweging graag opzoeken en op mijn schouders laden. Maar nooit is Jezus zo dichtbij als wanneer ik mijn kruis optil en het onderdanig op mijn schouder plaats met een geduldige en buigzame geest, vol liefde voor mijn Heer en Redder.
Lees meer

Hemels perspectief: Het nieuws was verbijsterend. Mijn man bleek ernstig ziek te zijn en de dokters wisten te melden dat er niet veel hoop meer voor hem was. Misschien dat een laatste openhartoperatie nog wat verlichting zou kunnen brengen, maar er werd ons verteld dat wij ons op het ergste moesten voorbereiden.
Lees meer

Spreuk van de week
Hij die ons zonder onze hulp heeft geschapen, zal ons niet redden zonder onze toestemming.
Augustinus

God geeft de wereld vorm door het gebed. Gebeden sterven nooit, maar overleven de levens van degenen die ze uitspreken en blijven hun kracht uitstralen.
M. Bounds

Alle mensen dromen, maar niet allemaal in dezelfde mate. Zij die ’s nachts dromen in de stoffige krochten van hun geest ontwaken in de morgen om te ontdekken dat het allemaal maar een droom was. Maar de dromers van de dag zijn gevaarlijke mensen, want velen onder hen gaan aan de slag met hun ogen open om die droom uit te laten komen.
T.E. Lawrence (Brits archeoloog 1888-1935)

Als we ons geloof voeden, verhongeren onze twijfels.
Christine Caine

Om over na te denken
Ja, de aarde wordt wat armer wanneer je geliefden zijn heengegaan. Het is waar, maar wordt de hemel ook niet veel begeerlijker, wanneer je geliefden het schaduwrijke land zijn binnengegaan? Schaduwrijk? Nee, woorden kunnen niet goed uitdrukken wat de hemel betekent. Hier op aarde is schaduw. In de hemel straalt een heel ander licht dan hier op aarde. Dat licht kunnen we nu nog niet aan. Onze ogen zijn nog te zwak, ons geloof kan het nog niet bevatten. In de steeds veranderende wereld van ons onzekere aardse bestaan lijkt het wel alsof we alleen maar schimmige schaduwen zien. Maar als ook wij het hemelse land mogen binnengaan zullen we de waarheid kennen en begrijpen dat liefde en leven de enige echte dingen waren die het ooit waard waren om voor te leven.
Streams in the Desert 5

***

Iemand vroeg William Booth; de oprichter van het Leger des Heils, eens naar het geheim van zijn succesvolle missie. “Mijn geheim?” aldus Booth. “Het is dat God alles van mij heeft. Er zijn mannen geweest met meer hersens dan ik, met meer talenten en met grotere mogelijkheden, maar vanaf de dag dat God mij de visie gaf voor de armen van Londen en ik begreep wat Jezus voor hen door mij wilde doen, veranderde alles. Op die dag nam ik me voor dat God alles van mij zou krijgen en ik niets voor Hem zou achterhouden. Als er iets van kracht en schoonheid in het Leger des Heils te vinden is, is dat zuiver en alleen omdat God vrij spel heeft gehad in mijn leven.”
William Booth 1829-1912

***

 

 Lot keek rond en zag dat er in het hele gebied van de Jordaan veel water was. Voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoestte, was het er in de richting van Zoar zo mooi als de tuin van de Heer, of als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf het hele gebied van de Jordaan uit en trok naar het oosten. Zo gingen ze uit elkaar.
Genesis 13:10-11

Kijk eens naar Lot. Dat was een man van de wereld, scherp als een naald, zijn ogen altijd gericht op een nieuwe kans. Ik stel me zo voor dat hij zichzelf behoorlijk slim vond, iemand die zijn zaakjes goed op orde had en altijd goed om zich heen keek om te weten waar hij het meeste voordeel kon behalen. Hij dacht dat alles wat hij niet wist het ook niet waard was om te weten. Maar zulke “wetende” en slimme mannen hebben doorgaans toch maar een zeer beperkt uitzicht. Lot zag bijvoorbeeld “de hele goed bewaterde vlakte van de Jordaan”, maar hij zag de stad Sodom en haar buitengewoon slechte en zondige mensen voor het gemak maar over het hoofd. En wat hij over het hoofd zag zou zijn ondergang worden en zou zijn aanmatigende egoïsme breken.

Kijk eens naar Abram. Zijn geest was kalm en bedachtzaam. Hij werd niet opgezweept door een koortsachtig verlangen naar grotere bezittingen. Hij had een “rustig oog”, wat de vrucht was van zijn trouwe gemeenschap met God. Hij vond vrede belangrijker dan overvloed. Hij gaf de voorkeur aan broederlijke gemeenschap boven zelfzuchtige toename. En zo koos hij de onbaatzuchtige weg, en langs die weg ontdekte hij de zegen van God. “De Heer denkt aan de Zijnen. Hij gedenkt Zijn kinderen.” Op de onbaatzuchtige weg genieten we altijd van het Goddelijke gezelschap, en in dat gezelschap worden we begiftigd met onvoorstelbare rijkdom.
J.H. Jowett Daily Meditation

 Uit het archief van Spurgeon
De vijandschap van de wereld tegen de mensen van Christus is zeer bitter. Mensen zullen duizend fouten in anderen snel vergeven, maar ze zullen de meest onbeduidende overtreding in de volgelingen van Jezus uitvergroten. Houd daar dus rekening mee. Als we achteloos leven, zal de wereld met haar scherpe ogen dit direct zien, het met honderd tongen overdrijven en verspreiden en dan triomfantelijk uitroepen: “Aha, kijk toch eens hoe die christenen zich misdragen! Wat een huichelaars.” Zo zal er veel schade worden toegebracht aan de zaak van Christus en zal Zijn naam door het slijk gehaald worden. Het kruis van Christus is op zichzelf al een belediging voor de wereld; laten we dus oppassen dat we er zelf geen belediging aan toevoegen door onze achteloze houding. In de aanwezigheid van spotters die onze beste daden in een verkeerd daglicht stellen en onze motieven in twijfel trekken, moeten we voorzichtig door deze wereld reizen. Als we in de handen van de vijand vallen, kunnen we eerder vrijgevigheid van een wolf verwachten dan vergeving voor onze zwakheden van mannen die zwelgen in hun ongeloof en goddeloosheid. O Heer, leid ons veilig door de wereld opdat onze vijanden ons niet laten struikelen.

Schepping
Je was geen ongelukje. Je bent niet gemaakt als een massaproduct en komt niet van een lopende band afvallen. Je werd bewust gepland, met specifieke gaven en talenten uitgerust en uiteindelijk liefdevol op de aarde geplaatst door de Meester-Ambachtsman.
Max Lucado

 U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed. U zag me al toen U mij daar in het donker vormde waar nog niemand anders mij zag.
Psalm 139:13-15

Uit de schatkist van het verleden
Hudson Taylor, oprichter van de China Inland Mission, kende het geheim van kracht door zwakheid. Toen een vriend hem eens complimenteerde aangaande het slagen van de missie, antwoordde Hudson: “Het leek mij dat God de hele wereld afzocht om iemand te vinden die zwak genoeg was om Zijn werk te doen. Toen Hij bij mij terechtkwam moet Hij gezegd hebben: ‘Die man is zwak genoeg. Daar kan Ik mee werken.’ Het is echt waar: al Gods reuzen waren zwakke mensen die grote dingen voor God deden omdat ze erop rekenden dat Hij bij hen zou zijn en ervan doordrongen waren dat ze op geen enkel moment op hun eigen kracht konden leunen.”
Uit: Our Daily Bread

***

Laat je niet uitputten door het werk dat je omwille van Mij probeert te doen. Laat de beproevingen je niet terneerwerpen. Zoek in plaats daarvan Mijn aanwezigheid en Mijn belofte dat Ik je onder alle omstandigheden zal sterken en troosten. Ik ben bij machte je in iedere situatie te steunen en te sterken. Eens zal het werk op aarde gedaan zijn; eens zullen smart en pijn je niet langer kunnen belagen en neerdrukken. Er komt een tijd waarin vreugde de moeite zal verdrijven, een moment waarop het licht voor eeuwig zal stralen. Werk vandaag dus trouw in Mijn wijngaard; Ik zelf zal je loon zijn en Ik wil dat je je realiseert dat het eeuwige leven de aardse strijd meer dan waard is. Richt je gezicht dus naar de heuvels van waar je hulp zal komen; want dan kun je het dagelijkse leven aan. Ik sta naast je en laat je nooit vallen. Mijn kompas stuurt je hemelwaarts naar de plaats van rust waar een grote schare heiligen al op je staat te wachten. In Mij ben je veilig, ook al lijken de aardse stormen soms het tegendeel te beweren. Rust in Mij, je hemelse Herder, want Ik bezit de sleutels tot het Koninkrijk van God.

Profetie gegeven door Thomas à Kempis (1380-1471)

Dat is grappig
Twee wandelaars liepen door het bos toen ze plotseling een reusachtige beer tegenkwamen. Onmiddellijk trok een van de mannen zijn laarzen uit, pakte een paar sportschoenen uit zijn rugzak en begon ze aan te trekken.

“Wat doe je?” riep zijn metgezel. “Als die beer achter ons aankomt, kunnen we hem er echt niet uitlopen, zelfs niet met joggingschoenen.”

“Wat kan mij die beer schelen?” antwoordde de eerste wandelaar. “Het enige waar ik me zorgen over hoef te maken is dat ik jou voor blijf als we moeten rennen.”

Die man begreep dus duidelijk de boodschap van Jezus niet toen Hij zei: “Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet.”

***

Er was eens een schoenmaker die de gewoonte had om iedereen die niet net zo over het geloof dacht als hij, te bespotten en belachelijk te maken. De dominee besloot de man daar mee te confronteren. Dus stapte hij op een ochtend naar de schoenmaker en zei: “Wilt u alstublieft mijn maten nemen voor een paar nieuwe laarzen?”

“Met plezier, meneer,” antwoordde de schoenmaker verheugd. “Doe alstublieft uw laarzen uit.” Daarop begon de schoenmaker de voeten van de dominee netjes op te meten en hij schreef alles netjes op in zijn notitieboekje.

Toen hij klaar was zei de pastoor: “Mijn zoon heeft ook een paar laarzen nodig.”

“Die maak ik ook graag. Wanneer kan ik zijn maten opnemen?”

“O, dat is helemaal niet nodig,” zei de pastoor. “De jongen is pas twaalf, maar je kunt mijn laarzen en de zijne van dezelfde leest maken.”

De schoenmaker keek hem verbaasd aan en zei: “Dat zou nooit goed zijn. Uw laarzen zouden zo’n jonge knul nooit passen.”

“Ik zeg u,” drong de pastoor een beetje geïrriteerd aan, “om die van mijn zoon van dezelfde leest te maken.”

“Nee, meneer, dat kan ik niet doen,” protesteerde de schoenmaker. “Dat gaat nooit goed.” Hij begon zich zelfs af te vragen of de dominee wel helemaal goed bij zijn hoofd was.

“Welnu, schoenmaker,” zei de dominee tenslotte, “u gelooft dat elk paar laarzen op zijn eigen leest gemaakt moet worden, omdat ze anders niet passen. Toch denkt u dat God alle christenen precies moet vormen volgens uw eigen leest, waarbij u steeds dezelfde maat en groei in geestelijke zaken moet hanteren die u er zelf op nahoudt. Dat werkt toch zeker ook niet?”

De schoenmaker begreep waarom de dominee gekomen was en zei bedremmeld: “Dank u voor uw preek. Ik zal proberen het te onthouden en mijn buren voortaan minder hard te beoordelen.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier