Maandag 13 mei 2024

Gebed

O Heer, U bent altijd nieuw. Uw liefde en verlossing zullen nooit verslijten. Er zijn hoogten en diepten in Uw liefde waarvan zelfs Uw meest geliefde kinderen nog geen idee hebben. Er zijn heerlijkheden in Uw aanwezigheid die nog niemand ooit heeft aanschouwd. O Vader, ik bid dat ieder mens mag proeven van Uw zaligheid, want al Uw weldaden zijn altijd goed, altijd juist en altijd kostbaar. Aardse schatten en genoegens verbleken en na een tijd verliezen ze hun aantrekkingskracht, maar een blik op Uw schoonheid en Uw pracht verveelt nooit. Als ik U duizend keer mag aanschouwen verbaas ik me er duizend keer weer over hoe goed U wel bent. U bent het offerlam en tegelijkertijd bent U de leeuw van Juda. U bent altijd dezelfde en toch telkens weer anders. Zo zal het tot in alle eeuwigheid blijven. De heerlijkheid, schoonheid en voortreffelijkheid van Uw aanwezigheid is oneindig; en het is mijn gebed dat ik voor eeuwig van deze onuitputtelijke bron mag drinken. Ik buig mij voor U neer, liefhebbende Redder.
Ruth Bryan (1805-1860)

Overdenking

Een mens lijdt dikwijls nog het meest
Door het lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

 Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Maar komt het eens in huis,
Dan helpt de Here altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.

Voor mensen die zich verdiepen in de geschiedenis van de zendelingen uit de negentiende eeuw schittert de naam van een eenvoudige vrouw, Harriet Newell, als een stralend licht. Dat is raar, want deze vrouw heeft letterlijk niets tastbaars kunnen doen voor het Koninkrijk. Toen ze achttien jaar was, werd ze gevraagd om als vrouw van een zendeling naar een vreemd, ongelovig en arm land te gaan. Vandaag de dag neem je dan een vliegtuig, maar in die tijd was dat een enorme opgave. Dat maakte haar niet uit en ze volgde haar man blijmoedig op een zware tocht naar India. Uiteindelijk kwamen zij en haar man aan om hun werk te beginnen, maar na enkele weken werden ze daar weer weggestuurd omdat ze daar volgens de leiders niets te zoeken hadden. Met een bezwaard hart gingen ze weer de zee op, waar de jonge vrouw werd getroffen door een vreselijke koorts en in de herfst, net toen ze negentien jaar was geworden strekte ze haar armen uit naar de hemel, gaf ze zich over aan haar liefdevolle Redder en overleed ze. Zo werd dit oprechte kind van God in één kort jaar zendelinge, echtgenote en heilige. Haar leven leek zinloos want ze had nooit iets bereikt. Het enige wat ze gedaan had was een ruige zee over zeilen uit liefde voor haar Heer, om op haar zendingsveld weggestuurd te worden en te sterven in een onbekeerd land te midden van vreemden. Ze onderwees geen ongelovige vrouwen of kinderen; ze heeft geen kerk gebouwd en vertelde het verhaal van verlossing aan niemand. Wat een zinloze verspilling.

Maar was dat wel zo? Was haar mooie jonge leven verspild?

Integendeel. Het is heel bijzonder, maar haar naam is uitgegroeid tot een van de sterkste inspiraties voor andere gelovigen mensen die naar manieren zoeken om God te dienen en lief te hebben. Het verhaal van haar toewijding heeft in de loop der jaren in vele andere harten het vuur van de liefde voor God ontstoken. Terwijl de meeste mensen nooit op een boot zullen stappen om naar donkere, verre landen te varen in de hoop daar het evangelie te brengen, is iedere Christen geroepen om het vuur van Zijn liefde door te geven aan de mensen om hem heen. In het geval van Harriet Newell brak God het albasten kistje van haar leven, zodat de geur van trouwe, gelovige liefde over de wereld kon stromen. Die geest zou ook in ons moeten leven zodat wij op onze eenvoudige wijze een zegen voor de wereld mogen worden, waarbij we bereid zijn ons leven te verliezen, onszelf op te offeren en onze eigen wil op te geven als we werkelijk behulpzaam willen zijn voor de wereld.En dat kan met de hulp van Jezus.
Uit: Glimpses through Life’s Window

Deze week nieuw op de site

     Hoe kun je nou in Jezus geloven terwijl er zoveel andere geloven zijn? Waarom zou ik de Bijbel lezen als de Koran of een boek van het Hindoe geloof net zo waardevol is? Christenen zijn arrogant door te beweren dat Jezus de juiste weg naar God is. Hoe vaak word je als gelovige niet met zulke vragen geconfronteerd?
Een verfrissende overdenking. Lees hier verder

Hoe Jezus er uit heeft gezien weet niemand. Maar een ding is zeker. Zijn gezicht moet heel mooi zijn geweest. Het is de zonde die het menselijke gelaat ontsiert en in Hem was geen zonde.
Lees hier over het gelaat van de Meester

Toen de vrouw van een gelovige ziek werd en uiteindelijk aan haar ziekte overleed vroeg iemand aan haar man wat voor zin het had dat hij tot God bad. “Je gebeden hebben niets uitgehaald. Je vrouw is dood en begraven…”
Lees hier verder

Spreuk van de week

God wil niet dat ik meer voor Hem doe. Hij wil dat ik meer met Hem doe; dat ik meer bij Hem ben.
Bruce Wilkerson

 Als je een deur niet open kunt bidden, wrik hem dan niet open in je eigen kracht.
Lyell Rader

 Betrouwbaar geloof, het geloof dat bergen verzet, is het geloof dat de gelovige leeg van zichzelf maakt. Gods doel is om de ziel alleen in Christus te laten rusten en in niets anders. Het ware geloof legt de last van alle plichten en moeilijkheden volledig op Hem.
Blaise Pascal

 Als ik zo naar de blauwe hemel kijk, lijkt die zo diep, zo vredig en zo vol van een mysterieuze tederheid, dat ik wel eeuwen zou kunnen blijven liggen om te wachten op het verschijnen van het gezicht van God uit de geweldige liefdevolle goedheid die ik aanschouw.
George MacDonaldOm over na te denken

Jezus zei: “Ik zal jullie de Helper sturen die bij mijn Vader vandaan komt. Hij is de Geest van de waarheid. En wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen wat Hij van Mij hoort en ziet.
 Johannes 15:26   

De Heilige Geest is de levende gids naar Jezus. Hij is het die met kracht zegt: “Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.” Hij is het die ons overtuigt van zonde, die verwondt en de wond dan onderzoekt en aan ons toont om zo het kwaad van onze natuur bloot te leggen. Dat doet Hij zodat we leren begrijpen dat het goede niet in ons woont en wij, net als ieder ander mens, verdorven zijn. Maar Hij ontdekt niet alleen de kwaal, Hij geeft ook genezing en de remedie. Zo maakt Hij ons mensen klein en verheft Hij de Heiland. Hij geeft ons het diepe besef van zonde, zodat de grote verlossing meer gewaardeerd kan worden en ons hart op de juiste plaats staat in relatie tot God. Nederigheid is niet een deugd die wij bij onszelf kweken; het is slechts het begrip van de waarheid dat wij niets zijn en God alles.
 Ruth Bryan 1805-1860

 U wijst me de weg naar het leven. Het is heerlijk om dicht bij U te zijn. U bent voor altijd een goede God!
Psalm 16:11

 Geestelijke vreugde in God komt vooral voort uit Zijn schoonheid, Zijn goedheid en volmaaktheid en niet, zoals we zo snel denken, uit de zegeningen die Hij ons geeft.

Het kennen van God is het hoogste goed voor ons mensen en het genieten van Hem is het enige geluk waarmee onze ziel echt tevreden en vervuld wordt!

In de hemel zullen we volledig van God genieten. Daar is het oneindig veel beter dan in de meest aangename accommodaties in deze arme wereld. De hemel is beter dan vaders en moeders, echtgenoten of kinderen, of het gezelschap van aardse vrienden. De aardse schatten verbleken in het licht van Gods grootheid.

* Dit zijn slechts schaduwen, het genieten van God is de werkelijkheid!
* Dit zijn slechts verspreide stralen, God is de zon!
* Dit zijn slechts stromen, God is de fontein!
* Dit zijn slechts druppels, God is de oceaan!

Gods kinderen zijn voorbestemd voor een oneindig en onvoorstelbaar geluk want zij die Christus hebben, bezitten alles wat ze nodig hebben en hebben niets anders echt nodig!
Jonathan Edwards

 Daar, weggestopt in het hart van de stoomboot, in het duister en zonder het licht van de dag, werkt de machinist. Hij ziet nooit hoe het schip vaart en welke zwenkingen het maakt. Hij weet niet eens precies waar het schip naar toe vaart of waar het zal stoppen. Het is zijn plicht niet om dat te weten en hij heeft er niet eens wat aan.

Het is zijn plicht om die zware machine draaiende te houden, om te luisteren naar elk geluid dat het voortbrengt en ervoor te zorgen dat alle onderdelen precies werken zoals ze behoren te werken. Soms krijgt hij de boodschap van de kapitein: “Vaart minderen.” En dan, op andere momenten moet hij zorgen dat het schip sneller vaart, omdraait of een onverwachte zwenking maakt. Telkens doet hij wat hem door de kapitein wordt opgedragen; de kapitein die precies ziet waar het schip zich bevindt en die weet waar het naar toe moet gaan. Maar de machinist hoeft dat allemaal niet te weten. Hij ziet de zee niet, snuift de zoute lucht niet op en heeft geen weet van de stormen die aan de horizon komen aandrijven.

Zo is het ook niet onze taak om ons leven door deze verwarrende wereld te leiden. Onze taak is het om net als die machinist, te doen wat ons is opgedragen, onze plicht te doen en goed te luisteren naar de kapitein. Christus staat aan het roer van ons leven. Hij ziet de toekomst. Hij bestuurt ons.

Laten we God dus danken dat we de toekomst niet kennen en dat we ons niet bezig hoeven te houden met het uitstippelen van de juiste weg op het ons onbekende pad door de golvende zee van dit leven. De Meester weet waar wij heen gaan. Het is beter om in het donker met Hem door de storm te gaan, dan alleen en zonder Hem in het licht te varen op een spiegelgladde zee waarop we onze eigen weg moeten kiezen.
J.R. Miller

Bijbelstudie

De Bijbel op de preekstoel mag nooit de plaats innemen van de Bijbel bij ons thuis. Laten we onze Bijbels zelf meer lezen, met meer moeite en ijver. Hoe komt het dat er mannen en vrouwen zijn, goede mannen en vrouwen, die heen en weer geslingerd worden door vreemde en verwarrende doctrines en gedachten? Dat er mensen zijn die sektarisch worden, zich gedragen als de farizeeërs en ten prooi vallen aan hun eigen hoogmoed en fanatisme? Ik denk dat het probleem steeds hetzelfde is: Het gemakzuchtig, oppervlakkig en achteloos lezen van Gods Woord.

Een kind van God zou zich dagelijks met de Bijbel moeten bezighouden. Maak het een onderdeel van je dagelijkse bezigheden om een gedeelte van Gods Woord te lezen en erover te mediteren. Verzamel je verse manna elke morgen opnieuw. Ga naar de mijn en haal de juwelen er uit. Kies je eigen tijd en haast je niet. Geef je Bijbel het beste en niet het ongunstigste deel van je tijd. Kom elke dag voor de troon van genade en bezoek de heilige tempel van de Bijbel.

Door dit boek te lezen kunnen we leren . . .

* Wat te geloven
* Wat en wie we zijn
* Wat we moeten doen
* Hoe we gelukkig kunnen leven
* Waar we naar toe gaan
* Hoe we in vrede kunnen sterven

Gelukkig is de mens die een Bijbel bezit! Nog gelukkiger is de mens die hem leest! Het gelukkigst van iedereen is hij die ook nog in praktijk brengt wat hij leest.
J.C. Ryle

Een korte Bijbelstudie over het Woord.
Lees hier verder

 Uit het archief van Spurgeon

Ik vind het heerlijk om aan de Heer te denken. Ik zal altijd blij zijn met de Heer.
Psalm 104:34

 Denken aan de Heer, dat wil zeggen aan de Welbeminde van de Vader, aan de Welbeminde van mijn eigen ziel, aan Hem die mij heeft liefgehad, in wiens bloed ik mijn gewaden gewassen en wit gemaakt heb. Het is het denken aan Hem, de meditatie “over Hem” die zo heerlijk is; niet alleen de leer over Hem, maar Hem zelf. Niet alleen wat Hij doet en Zijn werk en alles wat Hem aangaat, maar Zijn eigen dierbare Zelf. Daarin ligt de heerlijkheid. Hoe dichter we bij Zijn gezegende Persoon komen, des te heerlijker onze levenswandel wordt. Zoals het staat in Hooglied 5:16: “Alles aan hem is prachtig! Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend.”

Uit de schatkist van het verleden
Niet iedereen kent de hymneschrijver George Neumark (1621-1681) Hij was een toegewijd christen die op latere leeftijd blind werd. Toen hij nog een jonge man was, verviel hij tot armoede en zag het er slecht voor hem uit. Toch verminderde zijn vertrouwen in God niet en hij vond grote kracht in de belofte: “Werp uw last op de Heer en Hij zal u ondersteunen.” Hij bad ernstig om Gods hulp en God verhoorde zijn gebed.

Het antwoord kwam in de vorm van een onverwachte aanstelling als muziekleraar voor de familie van een rijke rechter. Opgelucht en opgetogen gaf hij daar les aan de kinderen en componeerde hij een van zijn bekendste hymnen, “If Thou But Suffer God to Guide Thee”, om de Heer te danken voor Zijn grote genade. Later zag Johann Sebastian Bach zoveel schoonheid in de hymne dat hij die gebruikte als de basis voor een cantate, en Mendelssohn nam het lied op in zijn oratorium ‘de Heilige Paulus.’Een glimlach …
Een medewerker van een zendingsgenootschap moest eens een enthousiaste jongeling interviewen om te zien of deze wel geschikt zou zijn voor het harde leven op het zendingsveld. De man wist dat er meer nodig is dan alleen het verlangen om zendeling te worden en zei tegen de kandidaat dat hij de volgende zondag om vijf uur ‘s-morgens bij hem moest aanbellen voor het interview. “Ik weet dat het vroeg is, maar ik ben een drukbezet mens en dat is de beste tijd.”

Die zaterdag, prompt om vijf uur belde de jongeling aan en werd hij door de huishoudster naar de wachtkamer verwezen, maar hij bleef daar tot tien uur zitten zonder dat er iets gebeurde. Eindelijk, om tien uur kwam de examinator naar binnen, de kruimels van het ontbijt nog in zijn baard.

“Zo jongeman,” vroeg hij. “Kun je jij je eigen naam wel schrijven?”

“Ja mijnheer.”

“En hoeveel is drie plus twee?”

“Vijf, mijnheer.”

En zo stelde de examinator hem nog een reeks dwaze vragen. Toen, na tien minuten zei hij: “Het is goed zo. Ga maar naar huis. Je hoort nog van ons.”

Toen ging de examinator naar de zendingsraad en zei: “Hij voldoet volledig. Ik heb zijn geduld vijf uur lang op de proef gesteld en hij stortte niet in; daarna heb ik hem beledigd met idiote vragen, maar hij verloor zijn kalmte niet. Hij zal het werk aankunnen.”

Als een mens beledigingen beantwoordt met geduld, standvastigheid en zachtmoedigheid, dan kun je ervan op aan dat de liefde van Christus zijn hart heeft overwonnen. Zijn christendom wordt gerechtvaardigd door de kwaliteit van zijn karakter.
Anoniem

Dat is grappig
Een echtpaar van 85 jaar kwam te overlijden na een auto-ongeluk. Hun nabestaanden treurden, want vrouw en man waren nog in blakende gezondheid en hadden volgens de dokter makkelijk 100 jaar kunnen worden. Dat kwam voornamelijk door haar, want zij spoorde haar man dagelijks aan om gezond te eten. Hij moest alle zoetigheid laten staan, trouw zijn vitaminepilletjes slikken, haar drankjes drinken en als hij een keer geen zin had om zijn dagelijkse wandeling te maken kreeg hij de wind van voren.

Maar nu stonden ze dan toch voor de hemelpoort en keken vol verbazing naar de adembenemende schoonheid. Hun hemelse huis was beter dan wat ze in hun schoonste dromen hadden kunnen bedenken. De man aarzelde bij het zien van al dat moois en vroeg de engel die hen rondleidde aarzelend: “Heel mooi allemaal … maar de huur is vast veel te hoog. Zo’n huis kunnen wij nooit betalen.”

De engel fronste zijn wenkbrauwen en zei: “Dit is de hemel. Hier hoef je niets te betalen.”

“Maar die golfbaan dan, achter ons huis? Ik heb altijd al willen golfen maar het lidmaatschap van de club was voor mij veel te duur. Hoeveel kost het hier?”

“Nogmaals,” zei de engel vriendelijk, “Dit is de hemel. Die golfbaan, die zichzelf trouwens elke dag vernieuwt, kost niets. Veel plezier.”

De man liep door zijn keuken en zag daar heerlijk gebak staan, de lekkerste taartjes en puddingen van de beste makelij. “En dat,” vroeg hij aan de engel, “is dat ook gratis?”

“Natuurlijk,” antwoordde de engel geduldig. “In de hemel is alles al betaald.”

“Maar… eh … die taartjes?” hakkelde de man.

“Wat is er mis met de taartjes?” vroeg de engel.

“Al die calorieën en suikers. Daar word je dik van en mijn aderen zullen erdoor dichtslibben. Ik ben er gek op maar mijn vrouw zei dat ik die dingen niet mag eten.”

“Natuurlijk wel,” zei de engel weer. “In de hemel is alles gezond. Hier komt niets binnen dat bederft of slecht maakt. Je kunt alles hier naar hartelust eten.” Daarop stampte de man woedend met zijn voet op de grond.

“Wat zullen we nu krijgen?” vroeg de engel.

De oude man keek boos naar zijn vrouw en zei: “Dit is allemaal jouw schuld, Petronella. Al die smakeloze broodjes vol zemelen en ranzige vitaminedrankjes die ik van jou moest slikken … Als je mij mijn gang had laten gaan was ik hier al tien jaar eerder geweest.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier