Het kan niet lang meer duren

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament staan vol met beloften over de wederkomst van Christus. In het Oude
Testament alleen al staan er 1845 verwijzingen naar en in 17 Oud-Testamentische boeken is dit een van de
belangrijkste onderwerpen. In de 260 hoofdstukken in het Nieuwe Testament wordt 318 keer naar de wederkomst verwezen. Het Nieuwe Testament bevat 30 verschillende boeken en in 23 daarvan wordt over de wederkomst gesproken. De vier boeken waarin er niets over staat bevatten drie boeken met maar één hoofdstuk, gericht aan een individueel persoon. Het vierde boek, Galaten, spreekt niet letterlijk over de wederkomst, maar verwijst er wel naar. Voor elke profetie die was uitgesproken over de eerste komst van Christus, zijn er acht te vinden over Zijn wederkomst. Toch wel de moeite waard om je daar eens in te verdiepen.

***

Er staat heel veel geschreven in de Bijbel over wat wij de “Eindtijd” noemen. Niet het einde van de wereld, zoals sommige spotters smalend beweren, maar het einde van de wereld zoals wij die nu kennen. Een wereld waar macht, geld en eigenbelang op de troon zitten. Die wereld heeft zijn langste tijd gehad en wordt binnenkort afgeschaft bij de wederkomst van Christus. Maar ondanks de vele waarschuwingen van Gods profeten en de huidige gebeurtenissen in de wereld die elke uitspraak van Jezus volledig bevestigen en naar Zijn wederkomst
verwijzen, geloven de meeste mensen er nog steeds niets van.

“Jezus terugkomen? Dat zeggen ze al jaren en er gebeurt op dat gebied helemaal nooit iets. Er zijn al zoveel
mensen geweest die dat voorspelden.”

Maar Gods woord kan de test des tijds makkelijk doorstaan en zonder het te weten vervullen de mensen die dat zeggen een van de vele profetieën die zijn uitgesproken over de eindtijd. In 2 Petrus 3:3,4 staat geschreven: “In het laatste der dagen zullen er spotters komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.” Maar Gods Woord is betrouwbaar.

Op een bepaalde manier is het natuurlijk te begrijpen dat mensen die niet eens geloven moeite hebben met de
Bijbelse voorspelling dat onze huidige manier van leven volledig op de schop zal gaan en dat er in de toekomst
met een andere maat gemeten gaat worden. Het is makkelijker om je ogen te sluiten voor de tekenen des tijds en gewoon te hopen dat alles morgen nog precies hetzelfde zal zijn. Jezus zelf zei over de tijd vlak voor Zijn
wederkomst: “Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten
huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:37-39)

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: “En het niet merkten”? Noach had hen toch al jaren gewaarschuwd? Hoe konden
ze dat niet merken? Omdat ze er geen spaan van geloofden. Maar toen het gebeurde was het te laat. De boot was al vertrokken. Gods Woord is overduidelijk wat betreft de toekomst voor deze aarde en ofschoon ons nog moeilijke tijden te wachten staan, vergelijkt Jezus deze eindtijd met een vrouw in barensnood, die haar pijn snel vergeet na de geboorte van haar kind. Zo zal ook het aardse lijden vergeten zijn als een droom in de morgen als wij Jezus mogen verwelkomen. “Alle stammen der aarde zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.” (Mattheüs 24:30)

Wat een dag zal dat zijn en wat een vreugde voor Zijn kinderen.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier