Waarden vervagen. Wat nu?

Een bijbels perspectief
De wereld verandert in een razend tempo waarbij ook de Christelijke waarden voor het gemak maar onder het vloerkleed worden geschoven. Niet verwonderlijk als wij in de Bijbel lezen wat er staat geschreven over de tijd die Paulus het laatste der dagen noemt:

“Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.
Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn
en liever hun driften volgen dan God aanbidden.”
2 Timotheüs 3:1-5

Terwijl niemand precies weet hoe het zit met dat laatste der dagen lijkt het er op dat de donderwolken van de Eindtijd onze richting op drijven. Een greep uit het recente nieuws met betrekking tot Pasen, toch altijd het feest van de verrijzenis:

  • De Los Angeles Times publiceerde voor Paaszondag een opiniestuk met de titel: “Hoe Christenen tot dat geloof in hemel, hel en de onsterfelijke ziel kwamen.” Het stuk werd geschreven door een van de meest beruchte anti-christelijke critici in de hedendaagse cultuur en staat bol van slimme spotternijen.
  • Een ander opinieartikel, deze keer voor Goede Vrijdag was getiteld: “Waarom Amerika’s enorme toename in goddeloosheid goed nieuws is voor de natie en de wereld.”
  • Een bekende dominee schreef over het Paasfeest: “De betekenis van Pasen is veel verhevener dan slechts de verrijzenis van Jezus Christus. Of je nu Christen bent of niet, door ons in te zetten voor anderen zijn we in staat onszelf te redden.”

Het bij elkaar zoeken van deze artikelen kostte me nog geen minuut en is helaas slechts de top van de spreekwoordelijke ijsberg. De wereldse sentimenten die tegen het geloof gericht zijn worden wereldwijd steeds sterker. Nu de intellectuele aanvallen op het christelijk geloof en haar christelijke waarden blijven escaleren, is het van vitaal belang dat gelovigen reageren met intellectuele passie en met liefde, begrip en compassie voor onze medemens.

Stevig in het geloof
Het is belangrijker dan ooit om stevig in het geloof te staan en ons te realiseren dat juist het oprechte geloof in Jezus door de eeuwen heen van fundamenteel belang is geweest voor de vooruitgang van de wereld en de wereld er zonder Jezus heel wat anders uit zou zien.
De meest bekende liefdadigheidsinstellingen, ziekenhuizen en de ontwikkeling van de moderne wetenschap berusten vrijwel allemaal op een Christelijke basis en overtuiging. De lijst van vermaarde wetenschappers die ook toegewijde Christenen waren, is zowel groot als inspirerend en de lijst van Christelijke denkers die baanbrekend werk hebben verricht voor het welzijn van deze wereld mag er zijn.

Op Wikipedia staat de volgende interessante informatie met betrekking tot de invloed van het geloof op bijvoorbeeld de zorginstellingen:  “Hoewel in onze huidige maatschappij veel ziekenhuizen geen actief religieus standpunt innemen werden vrijwel alle zorginstellingen in het begin gefinancierd en gesticht door mensen wier geloof en religieuze overtuiging hen ertoe dreven mensen in nood te helpen. In vrijwel alle landen die momenteel nog een atheïstische  staatscultuur hebben (Noord Korea, China, Vietnam enz.) staan de ziekenhuizen bekend als onhygiënisch, onderbemand, en met een groot gebrek aan instrumentarium.”
Geloof in God is zo’n gek idee nog niet. Desalniettemin wil de wereld zich maar wat graag ontworstelen aan de invloed van het geloof. Zoals in Psalm 2 staat beschreven:

Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de Here op te staan! Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn! De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeen gestoken en de leiders spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. ‘Kom op,’ zeggen zij, ‘laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’

 

Al deze dingen, het ongeloof, de opstandigheid tegen God en de voorspellingen over zware tijden in het Laatste der Dagen, staan beschreven in de Schrift.
En dat is een grote troost, want als God van deze tijden weet en er over sprak in de Schrift, kunnen we er ook van verzekerd zijn dat Hij Zijn kinderen zal beschermen onder Zijn warme, troostrijke vleugels, wat er in de wereld ook mag gebeuren. Maar om onder die vleugels te verblijven en zo een licht te kunnen blijven in het duister is het van groot belang dat wij onszelf voeden en volstoppen met dat machtige Woord van God.

Zoek het Woord
De manier om onder Zijn vleugels te kunnen verblijven is eigenlijk heel eenvoudig. Heb God dagelijks lief, met heel je hart, verstand en ziel. (Mattheüs 22:37).
Een oud artikel in de krant Trouw uit 2017 stelt dat het aantal Nederlanders dat weleens in de Bijbel leest snel daalt. In 2017 werd geschat dat nog geen 3 miljoen Nederlanders af en toe de Bijbel pakte, een aantal dat nu ongetwijfeld lager ligt. Uit onderzoek naar bijbelgebruik, gehouden in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap, blijkt dat zo’n twintig jaar geleden nog een derde van de bevolking regelmatig in het Oude en Nieuwe Testament las. Een getal dat dus snel daalt.
Logisch misschien, gezien de groeiende trend in onze hedendaagse cultuur om de Bijbelse waarden niet serieus meer te nemen en de bakens van wat goed en fout is behoorlijk te verzetten.
Wij zouden onze geest moeten onderdompelen in Gods Woord zoals een spons water opneemt. Paulus vertelt ons in 2 Timotheüs 3:16-17:

Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken.

Het is dus van belang dat we God elke morgen ontmoeten in gebed en we zelf Zijn Woord bestuderen en dat we de bijbelse waarheid raadplegen wanneer we ergens in de dag beslissingen moeten nemen of uitdagingen aangaan. Bijbels denken leidt tot bijbels leven en helpt ons om anderen op gepaste wijze te helpen, lief te hebben, of zelfs te corrigeren.

Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft,
als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect.
Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad spreken van uw christelijke levenswandel, vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad.
(1 Petrus 3:15-16)
 

Onderscheidingsvermogen
Door het Woord te kennen zijn we in staat om direct te herkennen als iets op de werkvloer of in het nieuws niet in overeenstemming is met Gods standaard, de standaard die is opgezet door de Schepper die het niet alleen goed met de wereld voor heeft, maar ook de enige is die echt weet hoe het zit en hoe het moet. Paulus schrijft daarover:

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens blijven gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid die nog de kop opsteekt.
2 Corinthiërs 10:5-6

 Laat het Woord in het hart branden. Het is het veilige kompas dat altijd de juiste weg wijst, ons voedt op onze levensweg en ons nooit zal falen. Na zijn opstanding ontmoette de Heer twee van zijn leerlingen op de weg naar Emmaüs en legde hen de Schrift uit. Daarop zeiden ze later tegen elkaar: “Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg met ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende?

Dat is ook voor ons het juiste antwoord. Om het licht te laten schijnen en een goed tegenwicht tegen de ongelovige invloed van de wereld te bieden, moeten onze harten branden voor God.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier