Over profetie, toeval en kans

Gebaseerd op een artikel van Ben Hobrink in zijn boek: Moderne wetenschap en de Bijbel.

 Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.
Romeinen 1:20

Een van de hoekstenen van ons kostbare geloof is profetie. Hoe is het mogelijk dat er in de Bijbel vele tientallen voorspellingen zijn gedaan die allemaal, vaak honderden en zelfs duizenden jaren later, tot op de letter vervuld zijn. Is het toeval dat de profeten uit het Oude Testament zulke opzienbarende details wisten te vertellen over bijvoorbeeld het leven van Jezus, Zijn kruisiging en Zijn opstanding? En wat te denken van de uitgebreide profetieën van Jesaja, Daniël en Ezechiël en anderen, over de toekomst van Gods volk, voorspellingen die geschiedkundig allemaal kloppen en tenslotte ook de vele nog niet vervulde voorspellingen over de terugkomst van Jezus.

Was dat dan allemaal maar toeval? Een ongelovig mens zegt misschien: “Als je maar lang genoeg wacht komt er altijd wel eens een situatie die netjes past in het beeld van de profetie waar die gelovigen zich aan vasthouden.”

Ik denk het niet. Profetie is juist één van de meest opbouwende zekerheden die God ons gegeven heeft om ons geloof te sterken en om ons moed te geven op tijden waarop we het niet zien zitten. God zelf zegt in de bijbel:

“Omdat Ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper, daarom heb ik het u vanouds verkondigd; voordat het kwam deed ik het u horen.”
Jesaja 48:4, 46:10)

Als we eenvoudige, wetenschappelijke kansberekening loslaten op het fenomeen van vervulde profetie wordt het ons al snel duidelijk dat toeval er niets mee te maken heeft. In het boek “Moderne wetenschap en de Bijbel,’ gaat de auteur Ben Hobrink dieper in op toeval en kansberekening. Als wij bijvoorbeeld zo’n duizend keer een euromuntje in de lucht gooien kunnen we er redelijkerwijs van uitgaan dat zo’n muntje ongeveer 500 keer op de ene kant valt en zo’n 500 keer op de andere. Dat kan natuurlijk wat afwijken. Soms valt het muntje 50 keer meer op de ene kant dan op de andere, maar in grote lijnen zal er nooit veel verschil tussen zitten. Het lijkt dan ook vrijwel onmogelijk dat zo’n muntje 950 keer op dezelfde kant valt, tenminste, niet als er niet aan die Euro gefrommeld is door een kant stiekem wat zwaarder te maken.

Zo is het ook met de uiterst gedetailleerde voorspellingen in de Bijbel. In het Oude Testament staan meer dan 300 profetieën over het leven van Jezus waarvan de meeste tot in de kleinste details zijn vervuld. De voorspellingen die nog niet zijn uitgekomen hebben allemaal betrekking op zijn wederkomst en de toekomst van deze aarde.

Wat een troost, want hoe de wereld er vandaag ook uit mag zien, alles is nog steeds in Gods sterke handen. Onze toekomst staat vast. Er zijn natuurlijk ongelovige stemmen die beweren dat al deze profetieën pas zijn geschreven nadat ze waren uitgekomen en daarna op slinkse wijze in de Bijbelboeken zijn verwerkt om zo het idee te geven dat het echte profetieën waren, iets wat door de vondst van oude geschriften eenvoudig ontzenuwd kan worden. Zoals gewoonlijk blijft het ongeloof blijft zich in allerlei vreemde bochten wringen om dat geloof in God zo ver mogelijk van ons bed te houden.

Een wiskundige; professor Stoner heeft voor 48 profetieën over het leven van Jezus de kans berekend dat ze toevallig zouden zijn ontstaan. Hiervoor schakelde hij zo’n 600 wiskundestudenten in om alle gegevens te evalueren en tot een gedegen kansberekening te komen.

Zo heeft hij het over de geboorte van Jezus in de stad Bethlehem, een profetie die gedaan werd door de profeet Micha in het jaar 720 voor Christus. Jezus zou in elk stadje geboren kunnen worden, maar hij werd uiteindelijk precies in Bethlehem geboren. Stoner legt uit dat de kans dat Jezus toevallig in Bethlehem zou worden geboren bepaald wordt door het aantal bewoners in Bethlehem in die tijd, gedeeld door het aantal mensen op de aarde. Op de hele aarde woonden er toen naar schatting zo’n 300.000 keer meer mensen dan in Bethlehem, dus werd de kans dat hij toevallig in dat plaatsje geboren werd 1 op de 300.000. En zo ging hij wiskundig te werk met alle 48 profetieën. Tenslotte kwam hij tot de conclusie dat de kans dat al deze voorspellingen toevallig tot stand waren gekomen gelijk staat aan 1:10157. Dat staat gelijk aan een kans van 1 op een getal met 157 nullen…

Kunnen wij er misschien van uitgaan dat wat God ons gegeven heeft in Zijn Woord betrouwbaar is en dat we er op mogen leunen? Wat mij betreft is dat overduidelijk.

 

 

Andere profetieën
Maar er zijn nog vele andere profetieën, wellicht minder bekend dan die over het leven van Jezus, maar minstens zo geloofs-opbouwend en interessant:

 • Deuteronomium 28:64-66
  Het Joodse volk zal worden verstrooid onder de volken.
  -Profetie gegeven zo’n 1400 jaar voor Christus.

70 jaar na Christus begon deze verstrooiing door de Romeinen, waarbij het Joodse volk verstrooid werd in meer dan honderd landen.

 • Jeremia 24:9,10
  Dolend onder de volken
  -Profetie gegeven zo’n 600 jaar voor Christus.

 Ahasverus is de naam van de legendarische Wandelende Jood die Jezus op weg naar Golgotha hard zou hebben aangepakt, waarop hij ertoe werd veroordeeld om tot de Dag des oordeels rusteloos over de wereld te zwerven. Legende of niet, sinds de dood van Jezus is het Joodse volk voortdurend op de vlucht, vluchtend voor onderdrukking en vervolging.

 • Deuteronomium 28:37
  Een spotrede onder de volken
  -Profetie gegeven zo’n 1400 jaar voor Christus.

Niet erg flatteus, maar er zijn nogal wat scheldwoorden met het woord Jood, zoals ‘Wat een Jodenstreek’ of ‘hij is aan de Joden overgeleverd’ (In kwade handen vallen)

 • Hosea 3:4,5
  Lang zonder vorst en tempel
  -Profetie gegeven zo’n 730 jaar voor Christus.

 Sinds de val van Jeruzalem heeft het Joodse volk geleefd zonder regering of tempel. Daar kwam pas een einde aan in 1948 toen het Israël weer erkend werd als land en de belofte, dat het volk na vele dagen zou terugkeren, vervuld werd.

 • Jesaja 6:11:13
  Totaal verlaten gebied
  -Profetie gegeven zo’n 730 jaar voor Christus.

 De geschiedenis leert ons dat zo’n tweeduizend jaar lang geen enkele natie het land van Israël tot bloei kon brengen. Dit veranderde pas na 1948 toen Israël opnieuw op de kaart stond. Er is een interessante anekdote over de atheïstische filosoof Voltaire (1694-1778) die beweerde dat het zogenaamde beloofde land zo verlaten was dat het onmogelijk was dat er ooit zoveel welgestelde mensen hadden gewoond zoals de Bijbel beschreef. Voor hem was dat een bewijs dat de bijbel een onbetrouwbaar boek was.

 • Jesaja 11:11,12
  Terugkeer van de Joden
  -Profetie gegeven zo’n 730 jaar voor Christus.

 Deze voorspelling vertelt ons dat de Joden in de Eindtijd terug zullen keren naar Israël. Dit is in onze dagen tot vervulling gekomen. De eerste keer dat het Joodse volk terugkeerde was na de Babylonische ballingschap. De tweede keer in 1948.

 • Jesaja 66:8
  Natie ontstaat in een dag
  -Profetie gegeven zo’n 700 jaar voor Christus.

 Een bijzondere profetie op het eind van het boek Jesaja, die ons vertelt dat de staat Israël in slechts één dag werd gevormd. Dat gebeurde op 14 mei 1948.

 • Zacherias 10:9,10
  Vasthoudend aan het geloof
  -Profetie gegeven zo’n 520 jaar voor Christus.

 Eigenlijk mag het een wonder heten dat het Joodse volk door alle eeuwen heen, met alle vervolging en problematiek, en omringd door andere, vaak ongelovige volkeren, heeft vastgehouden aan hun Bijbelse geloof in God. Zacharia vertelt er over.

 En zo zijn er talloze interessante en vervulde profetieën bekend. Waarom zouden de voorspellingen die nog niet zijn vervuld, en in het bijzonder die over Gods glorieuze terugkomst, de duizendjarige regering van Jezus op aarde en Gods eeuwige vrede voor ons als Zijn kinderen, dan niet uitkomen? Het Woord van God is betrouwbaar en zoals Jezus zelf zei:

 Luister goed! Ik zeg jullie dat niet één letter of komma van de wet zal worden afgeschaft voordat de hemel en aarde ophouden te bestaan. Eerst zal alles gebeuren wat er in staat.
Mattheüs 5:18

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier