Gedachten over het Millennium

Korte gedachten over het Millennium.

Het Millennium? Wat is dat eigenlijk?

In de Bijbel staan verschillende profetieën over de tijd direct na de wederkomst van Christus, een tijd waarin de duivel gevangen wordt gezet in de bodemloze put en waar Jezus zelf de scepter zal zwaaien op deze aarde. De Bijbel voorspelt ons een prachtige tijd van duizend jaar waarna de Hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdaalt (Lees Openbaring 21 en 22).

In deze tijd van verwarring is het goed om even stil te staan bij de pracht en de wonderen die ons als kinderen van God te wachten staan. Hier zijn wat korte overdenkingen over het Millennium zodat we ons er ten volle op kunnen verheugen.

***

Een dezer dagen zal de rechtmatige Koning terugkomen om de troon van Zijn Koninkrijk op te eisen. Hij zal rechtspreken onder de naties en vele mensen berispen. In die tijd zullen mensen hun wapens tot ploegscharen slaan en hun speren tot snoeihaken. Volledige ontwapening, eindelijk. Dat zal dan de eerste, echte ontwapening van de wereld zijn, op die dag waarop de wapens zullen worden veranderd in vredesinstrumenten. Eindelijk zal er vrede op aarde zijn, een vrede onder de heerschappij van Jezus Christus, de Zoon van God, de Vredevorst. De oorlogszuchtige krijgers van vandaag zullen eindelijk worden tegengehouden. Er zullen geen grootmachten en corrupte politici meer zijn, want Jezus gaat dat alles stoppen. Pijlen, bogen en zwaarden, alle projectielen zullen worden verbrand. Dan, en alleen dan, onder de machtige en opperste heerschappij van God Zelf zal al het lijden eindelijk ophouden. De wereld zal eerlijk en goed geregeerd worden met ware gerechtigheid, vrijheid en vrede en geluk voor allen.

***

Miljoenen christenen over de hele wereld, bidden: “Vader, Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.” Desalniettemin beseffen we de diepte van dat gebed misschien maar ten dele. Op aarde zoals in de hemel…  In  die tijd, na de wederkomst van Christus, zal het er op de aarde toegaan zoals nu in de hemel. Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Het Koninkrijk van God is in u.” En dat geldt voor ons allen die de Heer vandaag liefhebben en koesteren. Wij hebben de hemel nu al in ons hart. Maar dan, tijdens het Millennium, het in de Bijbel beloofde duizendjarige rijk van Christus, gaat Jezus al deze hel op aarde wegvagen en Zijn Koninkrijk van gerechtigheid oprichten. In die dagen zal de hemel letterlijk over de aarde zijn neergedaald. Dan zal Zijn Koninkrijk niet alleen in ons zijn, maar overal, rondom, onder en boven ons. Het Koninkrijk van Christus zal de hele aarde volledig bedekken. De duisternis zal overgaan in de dageraad en de dageraad in een heldere morgen.

***

Jesaja 55:12-13
U zult in blijdschap en vrede leven. De bergen en heuvels, de bomen op het land, de hele wereld om u heen, zullen blij zijn. Waar eens doornstruiken groeiden, zullen cipressen staan, in plaats van distels zullen mirtestruiken uit de aarde opschieten. Dit wonder zal de naam van de Here beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt.

***.

Nu zijn de geluiden van de natuur nog in mineur. De wind die door de bomen waait maakt een droevig, jammerend geluid. Zelfs de vogels treuren om wat de mens heeft gedaan. De hele natuur is gekwetst over de zonden van de mens. De schepping kreunt en weent van pijn, wachtend om verlost te worden. (Romeinen 8:22) Maar in het millennium zal alles anders zijn. Duizend jaar hemel op aarde, zoals de Hof van Eden met wereldwijde vrede, waarin de vloek is weggenomen en het paradijs is herwonnen. Geen wreedheid meer van de mens jegens de mens. De onmenselijkheid van de zonde heeft daar geen kracht meer. Eindelijk zal de Heer de aarde verlossen. De aarde zal bloeien als een roos. Er zal volmaakte vrede heersen en wij allen zullen leven in volmaakte harmonie met elkaar en met de schepping.

***

Jesaja 11:6-10
Dan zullen de leeuw en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Babyʼs zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind kan rustig zijn hand in een nest met giftige adders steken. Op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Here.

***

God zij dank, Jezus zal alles op een dag overnemen. De wereld is momenteel zo’n puinhoop met goddeloze rotzooimakers die haar besturen, maar daar komt een einde aan. De Heer zelf komt terug en gaat de schepping herstellen volgens Gods plan in de juiste orde en de juiste gedachte. Alleen God Zelf, in de persoon van Jezus Christus met de hulp van Zijn engelen zal in staat zijn deze gecompliceerde wereld te besturen en ware vrede, gerechtigheid en geluk te brengen voor allen. Geen zondige machten meer, maar alleen de aanwezigheid van Jezus Christus zelf. Het zal het herstel zijn van Gods oorspronkelijke schepping. Dit is onze enige hoop: de liefde en barmhartigheid van God en Zijn wederkomst om Zijn volk, de wereld en de mensen van deze wereld te redden en het licht te herstellen en het duister weg te nemen. Dan zal dat wat eeuwig is over de aarde en alle koninkrijken neerdalen en regeren voor eeuwig en altijd.

De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Uiteindelijk is de hele wereld nog steeds in de handen van de Heer. Het is Zijn wereld. De duivel lijkt die wel gestolen te hebben, maar dat zal niet lang meer duren, want spoedig neemt God de wereld over en zal deze weer volledig in Zijn handen zijn. Wat een glorieuze dag wanneer de zachtmoedigen de aarde volledig zullen beërven.

***

Vandaag regeert de zonde en heersen de goddeloze machten van deze wereld en dwingen ze de volkeren zich te onderwerpen aan hun egoïstische filosofieën die de wereld aan de sterksten en de machtigsten geeft. Maar morgen is alles anders. Tijdens het Millennium zal de heerschappij gegeven worden aan hen die het recht hebben om te heersen vanwege hun liefde, zachtmoedigheid en geloof in God en Zijn woord. Dan zal onder het leiderschap van Christus Zelf de armzalige groep van vervolgde Christenen, gelovigen en kinderen van God het Koninkrijk besturen door de kracht van God. Deze zwaksten en zachtmoedigsten zullen de machtigste invloeden op aarde zijn. De wereld zal worden geregeerd met liefde en, zoals de Schrift zegt, ook met een ijzeren staf om de naties die zich niet willen onderwerpen te dwingen de wetten van God te gehoorzamen.

Dus God zegent ons nu met Zijn liefde, zodat wij daar met Hem kunnen heersen en regeren. Wat een glorieuze toekomst voor de kinderen van God

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier