Maandag 9 oktober 2023

Over Bijbels gebed

Er staan veel krachtige gebeden in de Bijbel die door verschillende personen zijn uitgesproken. Gebeden in de Bijbel bestaan meestal uit gebeden om bescherming, kracht, dankzegging, aanbidding en berouw. Al deze biddende personen gaven zichzelf nederig over aan God en het gebed was hun middel om dat te doen. God kijkt daarbij niet naar de lengte van onze smeekbeden of hoe perfect ze worden uitgesproken. Hij kijkt niet naar iemands status in de samenleving, maar naar de status van ons hart. God toont Zijn onvoorwaardelijke liefde en niet aflatende genade aan iedereen die in Hem gelooft. De Bijbel is tijdloos en Zijn woorden zijn onze gids voor het leven. Dus als je bemoediging nodig hebt, ga dan naar de gebeden in de Bijbel en laat je vervullen met Zijn hoop, licht en liefde.

Eén van die krachtige gebeden in de Bijbel is wellicht het gebed van Jabes om kracht en bescherming, in het boek Kronieken. Hoewel het een kort gebed was, was het ook een krachtig gebed om bescherming. Hij geloofde dat hij een groot doel moest bereiken en vroeg God om hulp.

Jabes bad tot de God van Israël: “Wilt U alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken. Wilt U met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben!” En God gaf hem wat hij had gevraagd.
1 Kronieken 4:10

Gedachten over het gebed van Jabes

* Toen Jabes tot de God van Israël riep, erkende hij Gods heerschappij over zijn leven en verklaarde hij dat God de enige ware God is en dat alle zegeningen, inclusief kracht en bescherming, alleen van Hem komen.

* De naam Jabes betekent ‘hij veroorzaakt pijn’. Maar Jabes trotseerde het getuigenis van zijn naam en geloofde in de kracht van God en dat zijn identiteit in God was en niet in zijn naam.

* Hij riep tot God met zijn hele hart maar ook met kwetsbaarheid en vroeg of God met hem wilde zijn. Als we zoiets vragen zoeken we Gods aanwezigheid en bescherming in ons leven.

* Toen Jabes God vroeg om ‘zijn gebied groter te maken’, was hij niet op zoek naar rijkdom of meer land, maar hij wilde dat God zijn geestelijke territorium zou vergroten, om zo meer generaties voor Gods koninkrijk op te eisen. Als we bidden, moeten we niet alleen onze verzoeken bij Hem brengen, maar ook een hart hebben voor God zelf, Zijn plan voor deze wereld en Zijn Koninkrijk.

* Toen Jabes bad voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, stelde hij Gods wil boven die van zichzelf.

Vertaald van Christian.net

Werken alle dingen mede ten goede voor de mens die God liefheeft? Dat verzekert de Bijbel ons en terwijl we het wellicht niet altijd zo duidelijk en direct kunnen zien, getuigen de volgende ware gebeurtenissen van Gods macht om het goede bij Zijn kinderen te bewerkstelligen.

* De Engelse dichter William Cowper (1731-1800) was onderhevig aan aanvallen van depressie. Op een dag bestelde hij een rijtuig en zei tegen de koetsier dat die hem naar London Bridge moest brengen. Maar er hing juist een vreselijk dichte mist over de stad. De koetsier zag geen hand voor ogen en dwaalde twee uur lang vruchteloos rond met zijn koets en paard. Uiteindelijk gaf hij schoorvoetend toe dat hij verdwaald was en London Bridge niet kon vinden.
“Kun je me weer thuisbrengen?” vroeg Cowper hem, “… of lukt dat ook niet?”

“Nee, dat lukt me wel,” antwoordde de koetsier.

En zo kwam het dat het rijtuig kort daarna weer bij Cowper voor de deur stond.

“En hoeveel ben ik je schuldig?”

“Niets, mijnheer. Ik heb u tenslotte niet op de plaats van bestemming gebracht.”

Maar Cowper wilde beslist betalen en zei: “Het is juist goed dat je verdwaald bent. Je hebt mijn leven gered. Ik was op weg om mezelf van kant te maken door van London Bridge af te springen, maar nu zie ik in dat het de verkeerde keuze zou zijn geweest. Ik moet leven, want het is mijn tijd nog niet om te sterven.”

Cowper ging daarna zijn huis binnen en schreef een beroemd geworden gedicht:

De handelingen van God zijn gehuld in raadsels,
wonderlijk, hoe Hij Zijn wonderen toont.
Hij zet Zijn voeten op de zee, en rijdt op de storm
Wie begrijpt de plaatsen waar Hij woont?

* Een oude Chinese man, Sai genaamd, had maar één zoon en slechts één paard. Op een dag liep zijn paard weg en Sai was erg bezorgd. Slechts één paard en dat beest was weg. Iemand zei: “Maak je niet druk, Sai. Wacht even af want het komt vast wel goed.”

En inderdaad, uiteindelijk kwam het paard weer terug. O, wat waren Sai en zijn enige zoon blij. De zoon van Sai ging direct het veld in om het paard weer te berijden. Maar dat ging mis. Hij viel van het paard, brak zijn been en werd kreupel. Wat een ellende. Eerst het paard weg en nu de zoon kreupel. Iemand zei: “Maak je niet druk, Sai. Wacht even af want het komt vast wel goed.”

Toen brak er oorlog uit. Alle jonge mannen moesten naar het front en velen van hen stierven. Maar Sai’s enige zoon was kreupel, die kon niet vechten en moest thuisblijven. Hij maakte zijn oude vader blij en leefde nog lang en gelukkig.

Deze week nieuw op de site

De geschenken van God zijn altijd goed, maar de Gever is beter; de Gever is de Eeuwige Liefde.” Neem maar van mij aan dat Elia er geen brood in zag om weg te trekken bij die fijne stroom tijdens de hongersnood, maar toen hij in Sarefat aankwam werd alles hem duidelijk…
Lees meer

Voor veel kinderen van God is de ouderdom de mooiste tijd van hun leven. Een kalme lucht waait over de wangen van de zeeman als hij de kust van onsterfelijkheid nadert. Dicht bij de kust zijn de golven minder hoog en heerst er een gelukzalige stilte met de belofte van de veilige aankomst.
Lees meer

Na de zoveelste schietpartij met dodelijke afloop vroeg een journalist de vader van een van de slachtoffers wat volgens hem de oorzaak was van al dat zinloze geweld. Zijn antwoord was kort maar krachtig: “Dat komt doordat de samenleving God verlaten heeft.”
Lees meer

 

 

 

Spreuk van de week

“Er zijn twee manieren om genoeg te krijgen: de ene is steeds meer verzamelen. De andere is minder verlangen.”
G.K. Chesterton

“Beoordeel elke dag niet op de oogst die je binnenhaalt, maar op de zaadjes die je geplant hebt.”
Onbekend

Wees nuchter en ingetogen als een atleet van God. De prijs is de onkreukbaarheid en het eeuwige leven.
Ignatius van Antiochië

 Het belangrijkste doel van het gebed is God te leren kennen.
Charles L. Allen

 Om over na te denken
Ik denk dat bidden zowel een gesprek als een ontmoeting is met God. Ontzag voor Hem is daarbij een eerste vereiste. We moeten ervaren hoe het prijzen van Zijn glorie, de intimiteit van het vinden van Zijn genade en de worsteling van het vragen van Zijn hulp, ertoe kunnen leiden dat we de geestelijke realiteit van Zijn aanwezigheid echt leren kennen.

Gebed is de enige waarachtige manier om tot echte zelfkennis te komen. Het is ook de belangrijkste manier waarop we diepe verandering ervaren, want door gebed leren we onze liefdes op de juiste manier te ordenen. Gebed is de manier die God gebruikt om ons de onvoorstelbare dingen te geven die Hij ons zo graag geven wil. Het is de manier waarop we God leren kennen en de manier waarop we Hem eindelijk als God eren en behandelen. Gebed is simpelweg de sleutel tot alles wat we in het leven moeten doen en zijn.
Timothy Keller (Uit het boek Prayer)

***

Duizenden en duizenden mensen maken ieder jaar weer lange, dure reizen en pelgrimstochten om de schoonheid en grootsheid van gevallen en verwoeste steden uit een ver verleden te bezoeken en er hoofdschuddend naar te staren in treurige verwondering: Kijk toch eens wat een vergane glorie. Wat is er nu nog van over?

Wat een onbeschrijflijk wonder zou het zijn als er iemand zou komen die alle ruïnes van Babylon of die van het Romeinse rijk weer opnieuw zou opbouwen! Hoe vreemd zouden wij opkijken als we een stad kenden die ’s nachts niet meer dan een afvalhoop was maar in het morgenlicht zou schitteren in herstelde glorie en pracht? Dat zou een waar scheppingswonder zijn!

Toch zijn er overal om ons heen, in elke straat en in bijna elke buurt, ruïnes die ontzagwekkender, meelijwekkender en hartverscheurender zijn dan die van welke stad dan ook. Maar tienduizenden malen wonderlijker en schoner is die Goddelijke aanraking waardoor een gebroken en verbrijzeld mens, ‘s-avonds nog een vuilnishoop, opstaat in het morgenlicht, schitterend in het eeuwige licht van de redding en vernieuwd, hersteld en gekleed in een nieuw gewaad aan de voeten van Jezus gaat zitten.
Henry Ward Beecher

***

Hoe overvloedig en rijkelijk strooit de Hemelse Zaaier met zijn zaad! Elke regel in de Bijbel is gevuld met leven en bevat telkens weer een nieuwe les voor onze zoekende harten. Iedere instructie van Jezus komt tot ons met volmaaktheid en leidt ons dichter naar het hart van de Vader. O, de prachtige overvloed van onze God! Hij geeft niet op de manier waarop wij aan anderen geven, maar geeft ons uit een goed gevulde, aangedrukte, geschudde en overlopende maatbeker. Waarom toch zijn wij soms zo traag om deze Goddelijke instructies ter harte te nemen? Waarom zo nalatig om ze in praktijk te brengen? Is niet alles wat God ons geeft en zegt zoet en voortreffelijk, vol oneindige zegeningen? O Heer, maak ons toch gretig om te begrijpen wat Uw liefde werkelijk inhoudt, help ons om bereid te zijn het aan anderen te onderwijzen.
C. Austin

Uit het archief van Spurgeon
Wat is de glorie en eer van de soldaat die zijn dagen heeft doorgebracht op een bed met rozen? Een man versierd met prachtige medailles, die trots met zijn zilver loopt te pronken, maar nooit gehavend werd door een litteken, of getekend is door een wond, heeft maar weinig te bieden. Wat mij betreft is dat gewoon een klungel. Hij heeft nog nooit in zijn leven buskruit geroken in de strijd en de geur van de strijd kleeft niet aan zijn gehavende uniform. O, als we zo wijs konden zijn om te kiezen, zelfs zo wijs als de Heer zelf, dan zouden we de problemen die Hij ons heeft toebedeeld met een glimlach accepteren. Met God kunnen we alles aan en besparen we onszelf geen enkele pijn.

Geloof je dat echt

Naar een artikel van Richard Simmons III
Na de zoveelste schietpartij met dodelijke afloop vroeg een journalist de vader van een van de slachtoffers wat volgens hem de oorzaak was van al dat zinloze geweld. Zijn antwoord was kort maar krachtig: “Dat komt doordat de samenleving God verlaten heeft.”

Het geweld is ook hier in schrikbarende hoeveelheid toegenomen. Ook ons land is niet langer een gelovig land, en de gevolgen zijn toonbaar. Sla de krant er maar op na.
Lees meer

Uit de schatkist van het verleden
Hij schreef muziekstukken die door velen als de mooiste muziek uit de geschiedenis van de mensheid wordt gezien. Toch was zijn leven niet bepaald mooi te noemen; het zat vol met tragedie. Toen hij tien jaar oud was, waren allebei zijn ouders reeds overleden. Hij werd met tegenzin opgevoed door een oudere broer, die het vervelend vond dat hij nog een extra mond moest voeden. Zijn eerste vrouw stierf na 13 jaar huwelijk. Van de 20 kinderen uit twee huwelijken stierven er tien op jonge leeftijd, één stierf als twintiger en één had een geestelijke achterstand.

Uiteindelijk werd hij blind en raakte hij deels verlamd als gevolg van een beroerte. Toch schreef hij geweldige muziek – muziek van diepe lofprijzing, warme dankzegging en ontzagwekkende aanbidding.

Wie is dit slachtoffer van zoveel tragedie?

Dat was Johann Sebastian Bach, een Lutheraan en misschien wel ’s werelds grootste componist van kerkmuziek. Bach was bekend met de diepten van tragedie, maar hij kende ook de hoogten van geloof en lofprijzing.

Dus als we het zelf niet altijd zien zitten, kijk dan omhoog, want de Heer is met ons, en zal ons niet verlaten.

Dat is grappig
“In de grote stad is alles veel beter,” sprak iemand tegen een arme sloeber op het platteland. “Daar is geld als water en ligt het gewoon op straat. Je hoeft er nauwelijks iets voor te doen.”

Dat leek de arme sloeber wel wat en met veel moeite lukte het hem om naar de stad te liften. Toen hij daar dodelijk vermoeid rondliep zag hij op straat tot zijn grote vreugde een biljet van 20 Euro liggen. “Asjemenou,” mompelde hij bij zichzelf. “Mijn vriend had gelijk. Het geld ligt hier zomaar op straat.” Met een opgetogen gevoel liet hij het biljet liggen en stapte voort. “Vandaag ben ik te moe. Ik moet eerst even bijkomen van de reis en dan begin ik morgen met werken.”

 

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier