Maandag 18 december 2023

Een kerstgebed
God van liefde, help ons om aan de geboorte van Jezus te denken, opdat we met de engelen mogen meezingen, in de blijdschap van de herders kunnen delen en U samen met de wijzen kunnen vereren. Sluit de deur van haat en open de deur van liefde over de hele wereld. Laat blijdschap komen met ieder geschenk en goede wensen met iedere kerstkaart. Verlos ons van het kwaad door de zegen die Christus brengt. Dat onze gedachten mogen overlopen van dankbaarheid en onze harten van vergiffenis, om Jezus’ wille. Amen.

Robert Louis Stevenson (1850-1894)

Een eenvoudige man kreeg eens een nieuwe auto van zijn broer, die een gevierd en rijk zakenman was. Op een dag, toen het bijna kerstmis was, liep de man naar de plek waar hij de auto had geparkeerd, en zag daar een haveloos geklede jongen staan die de auto met grote belangstelling bekeek en er met zijn groezelige vinger liefkozend overheen streek. In plaats van te zeggen: “Scheer je weg bij die auto,” glimlachte hij naar de jongen en toen die zag dat de man niet boos was vroeg het jochie bedeesd: “Is die auto van u, meneer?”

“Ja, dat klopt,” was het antwoord.

“Wat heeft die wel gekost?” was de volgende vraag

“Niets,” zei de man.

De jongen keek hem nieuwsgierig aan en zei: “U ziet er niet uit als iemand die een auto zou stelen.” De eigenaar lachte en zei: “Nee, ik heb de auto gekregen. Van mijn broer. Hij wilde me helpen.”

Daar begreep het jochie niets van. “Bedoelt u dat hij u die zomaar gegeven heeft? Zomaar voor niets?”

“Dat klopt. Zomaar voor niets.”

Toen zei de jongen: “Ik wou dat ik zo’n broer als die van u kon zijn.”

De man had natuurlijk verwacht dat het jochie zou zeggen dat hij graag zo’n broer had gehad die hem alles ‘voor niets’ zou geven, maar daar ging het bij het kereltje niet om.

De man vroeg hem verbaasd wat hij bedoelde en de jongen zei: “Mijn jongste broertje heeft polio gehad en kan niet lopen om alle winkels in de stad te bekijken en zo van het speelgoed te genieten door het in de etalages te zien. Ik zou toch zo graag een auto willen hebben om hem rond te rijden zodat hij alles zelf kan zien. Vader is overleden en we zullen deze kerst geen cadeautjes krijgen, maar ik kan tenminste nog door de straten lopen en van de etalages genieten; mijn broer kan dat niet eens. Daarom zou ik graag net zo’n broer als die van u willen zijn.”

Deze week nieuw op de site

Ik dacht vandaag aan jouw strijd, de ontmoediging en de bergen waar je voor staat en daarom wilde ik je graag iets aanmoedigends sturen. Maar wat kan ik je vertellen dat moed mag geven en hoop? Toen dacht ik aan de kerstnacht …
Lees meer

De man weigerde beslist om mee te gaan naar de nachtdienst. “Zo’n stom verhaal,” zei hij boos. “Waarom zou God naar de aarde komen als een mens. Wat een onzin.” Zo bleef hij mopperend achter in zijn luie stoel. Het begon hard te waaien en al snel raasde er een sneeuwstorm door de velden. Opeens hoorde hij een luide bons op de deur…
Lees meer

Als Jezus wederkeert zullen de donkere dagen voor Kerstmis ophouden. Dan wordt het radicaal anders. In het koninkrijk dat gaat komen en dat door de geboorte van het kerstkind meer dan 2000 jaar geleden al werd ingeluid is geen plaats meer voor zelfzucht en haat.
Lees meer

Spreuk van de week
Bedenk dit keer in december dat liefde zwaarder weegt dan goud.
Josephine D.D. Bacon

 Iedere keer wanneer je God door jou heen van anderen laat houden wordt het weer Kerstmis. Het is iedere keer Kerstmis als je naar je broeder glimlacht en hem de hand reikt.
-Moeder Teresa

 Ik heb Kerstmis altijd gezien als een mooie tijd; een vriendelijke, vergevensgezinde, vrijgevige en plezierige tijd. Het is de enige tijd in het lange kalenderjaar waarin mannen en vrouwen hun doorgaans gesloten harten vrijwillig en eensgezind openen en bereid zijn om mensen die lager op de maatschappelijke ladder staan te beschouwen als medereizigers op weg naar het graf en niet als een ander ras met een andere bestemming.
Uit het boek ‘Scrooge en kleine Tim’ van Charles Dickens

 Christus kwam niet om het lijden af te schaffen, Hij kwam niet om het uit te leggen, Hij kwam om het met Zijn aanwezigheid te vullen.
-Paul Claudel (1868-1955)

Om over na te denken
Op kerstavond liep Marietje met haar vader door een donkere straat, op weg naar de kinderdienst. Vader had haar alles verteld over de betekenis van het kerstfeest en dat Jezus op de eerste kerstavond gekomen was om alles wat verkeerd was weer goed te maken en licht te brengen in de wereld die door het kwaad was ontwricht.

Marietjes geest was vol met de wonderen van de gebeurtenis die zij en haar klasgenootjes op het punt stonden te vieren. Het was een prachtige avond, want boven hen was het fluwelen blauwzwarte baldakijn van de hemel bezaaid met een oneindige verscheidenheid aan schitterende lichtjes die fonkelden tot op de aarde.

Ze keek ademloos naar het glinsterende tapijt boven haar terwijl zij en haar vader zwijgend naar de verlichte kerk aan het einde van het huizenblok liepen.

Plotseling keek ze op naar haar vader en zei: “Papa, ik was net aan het denken: als de verkeerde kant van de hemel al zo mooi is, hoe prachtig moet de goede kant van de hemel dan wel zijn!”

Een Duitse legende vertelt ons hoe op een kerstavond een arme man door het bos naar huis liep en opeens een klagelijk gehuil hoorde. Hij keek om zich heen en zag daar, op de sneeuw en onder een boom, een klein kindje zitten, koud en hongerig.

Zo’n arm schaap kon hij toch niet aan zijn lot overlaten en ook al had hij zelf niet veel, hij nam het kind mee naar zijn huis. Zijn familie verwelkomde de vreemdeling hartelijk en deelde zonder er een punt van te maken het avondmaal met hem. Toen veranderde er plotseling iets aan het uiterlijk van het kind en zie, het was het Christuskind dat door deze familie onbewust in huis was genomen om zijn lijden te verlichten.

Het is slechts een legende, maar de les is belangrijk en waar. Christus komt bijna altijd naar onze deuren in de persoon van een arme of lijdende mens, en als we er niet voor terugdeinzen ons eigen gemak ervoor opzij te zetten, geven we rechtstreeks aan Jezus zelf. Dit zou ons bedachtzaam moeten maken hoe we omgaan met hen die medeleven en hulp nodig hebben.

We willen toch zeker de deur niet dichtslaan voor Jezus zelf? Help je naaste met zo’n inzet alsof je Jezus zelf helpt. Dan zal ook de zegen niet uitblijven.

***

 

Uit het archief van Spurgeon
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5

 Op een avond stond ik bij de kust toen de storm woedde. De stem van de Heer was op de wateren; en wie was ik dat ik binnen zou blijven, terwijl de stem van mijn Meester over het water klonk? Daar stond ik te midden van de storm, felle bliksemschichten en oorverdovende donderslagen. Het leek alsof de zee en de storm met elkaar in gevecht waren; de zee probeerde met oneindig geraas de diep dreunende donder tot zwijgen te brengen zodat zijn stem niet gehoord zou worden, maar boven het gebrul van de golven uit was Gods stem toch overduidelijk te horen. De hemel was bedekt met dikke wolken en er was nauwelijks een ster te zien, maar opeens zag ik ver weg aan de horizon een helder schijnsel als van goud. Het was de maan, bijna geheel verborgen achter de wolken, maar toch nog in staat om haar stralen naar me toe te sturen over het schuimende water. Toen dacht ik aan Kerstmis. De profeet Jesaja stond in een soortgelijke positie toen hij de profetische woorden opschreef. Overal om hem heen was duisternis; hij hoorde profetische donderslagen en zag flitsen van de bliksemschichten van goddelijke wraak; maar hij zag ver weg een heldere plek — één plaats waar de heldere glans uit de hemel neerdaalde. En hij ging zitten en schreef: “Het volk dat in duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien; zij die in het land van de schaduw des doods wonen, over hen heeft het licht geschenen.” Omringd door verwarring, strijd, zonde en bloed richtte hij zijn oog op die ene heldere plek in de toekomst, en zag daar de hoop op vrede, voorspoed en zegen aankomen, want zoals hij zei: Ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven: De Vredevorst is gekomen en het werk is gedaan.

Uit de schatkist van het verleden
Alleen door een gelukkig toeval kwamen de namen van de ware auteurs van het lied “Stille Nacht” zesendertig jaar nadat ze het hadden geschreven aan het licht.
Het verhaal begint in 1818 in een kerk in het kleine Oostenrijkse stadje Oberndorf waar een muis, kort voor kerstavond, een gat in de leren blaasbalg van het kerkorgel had gebeten. Het kerkorgel was stuk en effectief tot zwijgen gebracht. De rondreizende orgelmaker zou maandenlang niet in de stad zijn en er was muziek nodig voor de dienst op kerstnacht, die een paar uur later moest beginnen.

Franz Gruber, de organist, ging direct aan de slag en componeerde muziek bij een gedicht van Josef Mohr, een priester. Zo werd het lied “Stille Nacht, Heilige Nacht” geboren, wat op die kerstavond door de twee mannen gezongen werd, begeleid door een gitaar en een kinderkoor. Het werd een enorm succes.

In 1831, dertien jaar later, gebruikte het muzikale kwartet van de familie Strasser “Stille Nacht” als een van hun beste nummers, en stond het te boek als een Tirools volksliedje van “onbekende auteurs”.

De tijd verstreek en al snel werd het nu uiterst populaire kerstlied toegeschreven aan verschillende beroemde componisten. In 1854 schreef de leider van het orkest van de koning in Berlijn naar de koorleider van de Benedictijnse school in Salzburg met de vraag om een kopie van “Stille Nacht” van Michael Haydn, de broer van de beroemdere componist Franz Joseph Haydn. De koorleider vroeg een student – toevallig Felix Gruber, de zoon van Franz Gruber – om een kopie te vinden.
Gruber? Dat bleek een eenvoudige opdracht en zo kwam de ware aap uit de mouw.

 Uit de Bijbel
Het volk dat in de duisternis voortgaat zal een groot licht zien; een licht dat straalt over hen die in een land van dichte duisternis wonen.
Jesaja 9:1

Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de Here stroomt over u heen. U zult de zon en de maan niet langer nodig hebben om u licht te geven, want de Here uw God zal uw eeuwige licht zijn. Hij zal uw glorie zijn.
Jesaja 60:1,19

In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen
Johannes 1:4

Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.
Jezus -Johannes 8:12

 Over Kerstmis

Wintervuren met hun felle pracht
Reizigers in een besneeuwde nacht
Een man en een vrouw, o zo moe
Op weg naar het verblijf van een koe
Geen andere plaats om die nacht te verblijven
Nergens anders om die kou te verdrijven
Kerstmis in Bethlehem
Zo ver terug in het verleden
Zo heel lang geleden

Toen werd er een zoon geboren
De baby kon het hart van moeder bekoren
Er waren herders en engelen die zongen
Het duister werd die nacht verdrongen
Drie koningen volgden de hemelse pracht
Een ster die scheen in al Zijn kracht
Kerstmis In Bethlehem
Zo ver terug in het verleden
Zo heel lang geleden

Nu spelen kinderen daar met angst op straat
En vragen de Moeders huilend wat het baat
En Vaders wringen hun handen en bidden
Dat het vrede mag zijn in hun midden
Kerstmis in Bethlehem,
Zo ver terug in het verleden
Zo heel lang geleden

 Wanneer toch zal de liefde regeren?
En zullen wij de vrede weer eren?
Heel spoedig
Als de Koning der liefde weer komt
En het geluid van de haat verstomt
Dan zullen liederen van vreugd en lof
Weerklinken in straat en in hof:
Kerstmis in Bethlehem,
Het leed is geleden
Nu is er vrede, de rest is in ’t verleden

Vertaling van Christmas in Bethlehem

Op eerste kerstdag besloot een boer om naar de kerk te gaan. Dat was tenslotte het minste wat hij kon doen. Door twee keer per jaar, met Kerstmis en Pasen, aan zijn religieuze verplichtingen te voldoen, deed hij tenslotte wat er van hem verwacht werd. De preek die dag werd gehouden op basis van de tekst: “Een koe kent zijn meester en een ezel weet wie hem te eten geeft. Maar Israël kent Mij niet. Mijn volk wil niet naar Mij luisteren.” Eigenlijk zegt de profeet hiermee dat de mens zich dommer gedraagt dan de dieren en de boer vond het maar een vervelende preek. Maar na de kerk keerde de boer terug naar huis en stond tussen zijn koeien en opeens begon een van zijn koeien liefkozend zijn hand te likken en begreep de boer wat hij die morgen in de kerk had gehoord. De tranen sprongen hem in de ogen en hij prevelde ontzet: “God heeft veel meer voor mij gedaan dan ik voor Hem, maar toch laat ik Hem altijd links liggen. Mijn koe weet dat heel wat beter dan ik, terwijl ze van mij alleen maar water en hooi krijgt. Er zit hier iets goed fout.”

Dat is grappig
Na de nachtmis op kerstavond kwam Joris de kerk uit en de pastoor stond bij de deur zoals hij altijd deed om handen te schudden. Hij pakte Joris bij de hand en trok hem opzij en zei: “Fijn om je weer eens gezien te hebben, Joris, maar … eh … je zou je toch echt eens moeten aansluiten bij het leger van de Heer!” Joris antwoordde: “Ik zit al in het leger van de Heer, pastoor.”
De pastoor fronste zijn wenkbrauwen en zei: “Kom kom, Joris, geen grapjes op de heilige kerstnacht. Onzin, want ik zie je nooit in de kerk behalve op kerstavond.”
Joris keek om zich heen om te zien of er mensen waren die hem konden horen en toen hij zag dat de kust veilig was boog hij zich voorover en fluisterde terug: “Niet doorvertellen, pastoor, maar ik zit bij de geheime dienst.”

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier