Maandag 13 november 2023

Gebeden uit de Bijbel
We kennen Daniël misschien wel het beste als de man die zich zonder angst in de leeuwenkuil liet gooien omdat hij weigerde de aardse koning te gehoorzamen. Maar waar kwam die moed vandaan? Die kwam zonder enige twijfel voort uit zijn dagelijkse gemeenschap met God en zijn krachtige gebeden. Zo bad hij een gebed om vergeving, waarbij hij de zonden van zijn volk namens hen opbiechtte.
(Verschillende passages uit Daniël 9)

Een gebed van Daniël
“Heer, grote en machtige God, U bent trouw aan uw verbond. U bent goed voor de mensen die van U houden en die leven zoals U het wilt. Ik geef toe dat wij veel verkeerde dingen hebben gedaan. We hebben niet geleefd zoals U het wilt. We zijn U ongehoorzaam geweest. We hebben ons niet aan uw wetten en leefregels willen houden. We hebben niet willen luisteren naar wat uw profeten hebben gezegd tegen ons, onze koningen, onze leiders, onze ouders en ons hele volk.  U bent eerlijk en rechtvaardig, Maar U, onze Heer God, bent goed en vergevend, ook al zijn we U ongehoorzaam geweest. Wilt U alstublieft naar mij luisteren! Kijk toch hoe de stad waar U wilde wonen helemaal verwoest is! Ik smeek U dit niet omdat wij verdienen dat U weer goed voor ons bent! Maar ik smeek U dit omdat ik weet hoe goed en liefdevol U bent. Heer, luister alstublieft! Heer, vergeef ons! Heer, zie eens hoe vreselijk we er aan toe zijn! Doe alstublieft iets, mijn God, vanwege uw eer! Wacht niet langer, want wij zijn uw stad en uw volk.”

 Waar we aan kunnen denken bij deze passage
Daniël spreekt nederig en met een berouwvol hart tot God. Hij is oprecht en serieus in het belijden van de zonden van zijn volk, net zoals wij berouwvol zouden moeten zijn, want wij komen voor de almachtige en heilige God in wie geen duisternis leeft.

* Daniël was heel specifiek in het benoemen van de zonden. Het is niet zo moeilijk om te zeggen: “God, vergeef me, want ik ben een zondaar.” Het is moeilijker om heel specifiek te zijn en zo alles wat er verkeerd is echt onder ogen te zien. God wil graag dat wij specifiek zijn en zo verantwoording afleggen aan God. Het belijden van onze zonden een helend gebed omdat het onze duisternis aan het licht brengt. Als we onze zonden verbergen zonder ze te belijden worden we gevoelloos.

* We kunnen, net zoals Daniël, troost putten uit de wetenschap dat geen enkele diepte en geen enkele zonde ons van Gods liefde en barmhartigheid kan scheiden. God belooft ons dat wanneer we onze zonden belijden en ons ervan afkeren, Hij ons Zijn onveranderlijke genade zal tonen.

 Als je nooit je fouten toegeeft, zal het niet goed met je gaan. Maar als je ze hardop toegeeft en ze niet meer doet, zul je vergeving krijgen. Het zal heerlijk voor je zijn als je altijd diep ontzag voor God hebt. Maar als je koppig en ongehoorzaam aan Hem bent, loopt het slecht met je af.
Spreuken 28:13-14

 * Daniël vraagt God om zijn volk te vergeven, terwijl hij begrijpt dat zij geen vergeving verdienen. Daniël vroeg vrijmoedig om vergeving, niet vanwege zijn gerechtigheid maar vanwege Gods genade en barmhartigheid. Op dezelfde manier moeten wij in ons hart weten dat we niet door onze kracht of werken vergeven worden, maar vanwege Gods genade.
Naar een artikel van Christian.net

In de 19e eeuw zag een bezoeker van een glasblazerij daar een man hard aan het werk die klei boetseerde in vormen die gebruikt werden om het glas de juiste aanblik te geven. Het was een nauwkeurig en tijdrovend karwei, en gebeurde met de hand. Dat leek hem een grote verspilling van energie, geld en tijd. “Waarom gebruik je geen gereedschap om je te helpen de klei te vormen?” vroeg hij verbaasd.

De werkman antwoordde: “Er is geen gereedschap dat dit werk kan doen. Wij hebben het wel met verschillende gereedschappen geprobeerd, maar op de een of andere manier lukt het niet zonder de menselijke aanraking.”

Zo is er ook veel van het werk van de Heer dat de “menselijke aanraking” nodig heeft. De goddelijke hand zou het werk ongetwijfeld veel sneller kunnen doen, maar die hand zou te glorieus, te verblindend en te helder zijn om te helpen, te redden en om de tranen van onze gezichten weg te vegen. Daarom nam God een menselijke gedaante aan, zodat Hij ons met een menselijke hand kon aanraken.

En nu Christus weer naar de hemel is gegaan reikt Hij die verheerlijkte hand die brandt van pracht, niet zomaar uit de hemel, maar gebruikt Hij onze gewone handen, de jouwe en de mijne om Zijn werk van liefde in deze wereld te tonen.
Uit: Glimpses Through Life’s Window

 Deze week nieuw op de site
De muziek die het zuiverste klinkt in de hemelse gewesten is de muziek van een liefhebbend hart. Korte overpeinzingen over de hemel en onze toekomst.
Lees meer

Spreuk van de week
God maakt geen klonen. Elk mens is anders, en is een eerbetoon aan Gods creativiteit.  Als we van onze naasten moeten houden als van onszelf, dan moeten we mensen accepteren zoals ze zijn en niet eisen dat ze zich aanpassen aan ons eigen beeld.
Henry Fehren

 Wees tevreden met je dagelijkse brood, en bedenk dat in de woestijn het manna dat voor een volgende dag werd verzameld, meteen verrotte.
François Fénelon

 Begin je steeds meer te realiseren dat bidden het belangrijkste is wat je kunt doen. Je kunt je tijd niet beter gebruiken dan door te bidden wanneer je maar de gelegenheid hebt. Alleen of met anderen; tijdens je werk, tijdens je rust of terwijl je op straat loopt. Bidden kan overal en werpt altijd vrucht af.
Ole Hallesby

 In andere religies moet iemand gezuiverd worden voordat hij aan de deur kan kloppen; in het christendom werkt het net andersom en klopt iemand op de deur als zondaar en Hij die ons antwoordt, omarmt ons als zondaars en geneest.
Fulton J. Sheen

 

 Om over na te denken
De hemel is niet ver weg van hen die met hun Heer op de berg vertoeven. Op die gezegende momenten van meditatie en gebed vangen we een glimp op van de heerlijkheid die ons staat te wachten en gaat de hemelpoort even voor ons open. De Meester had altijd tijd voor een stil gesprek met Zijn discipelen, vaak op de heilige hellingen van de berg Olivet. Iedere christen zou zo zijn eigen Olivet moeten hebben. De meesten van ons, vooral in de stad, leven onder hoge druk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat worden we blootgesteld aan de wervelende roes van de wereld. Te midden van deze maalstroom is het niet makkelijk om rustig na te denken over Gods Woord en tijd te vinden voor gebed en gemeenschap van hart tot hart. Daniël vond zijn Olivet in zijn kamer te midden van het geraas van de afgoderij van Babylon. Petrus vond de zijne op een dak in Joppa; en Maarten Luther vond het in zijn studeerkamer in Wittenberg. Als we geen tijd nemen voor de hemel zal ons geloof zijn glans verliezen; ons altaar zal een kale steen worden en ons leven wordt niet gezegend door een bezoek uit de Hemel. Wat de wereld vandaag nodig heeft zijn mensen die hun Heer hebben gezien.
Joseph Parker

***

Kom dicht naar Jezus toe. Sluit je bij Hem af. Hij wil vandaag samen met jou naar de bergtop klimmen. Hij deed het met Petrus met al zijn blunders, en met Jakobus en Johannes, de zonen van de donder, die hun Meester en Zijn missie volkomen verkeerd begrepen. Waarom zou Hij dan niet met ons willen klimmen? Laat die ontmoedigende gedachten die je ervan proberen te overtuigen dat die wonderlijke visioenen en openbaringen van de Heer niet voor jou zijn omdat je eigenlijk niemand bent, niet toe in je hart. Jezus vraagt aan ieder van ons om met Hem omhoog te klimmen.
–John McNeill

***

Wie aan materiële zaken werkt, laat resultaten achter die zullen vergaan. De prachtigste gebouwen brokkelen uiteindelijk af. De mooiste schilderijen zullen uiteindelijk vergaan en de machtigste mannen bijten uiteindelijk in het stof. Niets wat uit materie wordt gemaakt is onsterfelijk. Maar wie werkt aan het onzichtbare, het spirituele, laat indrukken achter die voor eeuwig zullen blijven bestaan. De schoonheid die je gisteren aan iemand schonk door je ongeveinsde vriendschap of liefde te geven is een eeuwige bouwsteen die niet zal vergaan. Het aanmoedigende woord, vervuld van hemelse zuiverheid, dat je sprak zal nog steeds invloed hebben wanneer de zon is uitgedoofd en de sterren niet langer flonkeren. De invloed die wij uitoefenen op sterfelijke levens is van onsterfelijke waarde. Hij die zelfs maar een klein beetje schoonheid toevoegt aan een menselijk leven doet uiteindelijk meer dan hij die een meesterwerk schildert. De mens die een dwalend schaap zoekt en terugbrengt naar de kudde doet wellicht het grootst mogelijke werk. Kortom, als je voor de eeuwigheid wilt werken, moet je werken aan mensenlevens, en niet alleen aan steen, goud of houtsnippers.
J.R. Miller

 Uit het archief van Spurgeon
Een ziel zonder gebed is een ziel zonder Christus. Gebed is het lispelen van de gelovige zuigeling, de schreeuw van de strijdende gelovige, het requiem van de stervende heilige die in Jezus inslaapt. Het is de adem, het wachtwoord, de troost, de kracht, de eer van een Christen. Als gij een kind van God zijt, zult gij het aangezicht van uw Vader zoeken en in de liefde van uw Vader leven. Bid dat gij vandaag heilig, nederig, ijverig en geduldig moogt zijn en bovenal een nauwere gemeenschap met Christus moogt hebben.

 Geloof je dat echt
De stad (het huis van God) heeft geen zonlicht of maanlicht nodig, want zij wordt verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp. De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naar toe brengen. Haar poorten zullen de hele dag openstaan, zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn.
Openbaring 21:23-25

Een arm weeskind zwierf eens angstig en eenzaam in het duister van de nacht door de straten van een grote stad. O, wat had hij een hekel aan de nacht want overal dreigde onzichtbaar gevaar en meer ongeluk. Maar op die nacht kwam hij een Christen tegen die een huis had geopend voor kinderen zoals hij. “Ik zal voor je zorgen,” zei de man en je kunt in mijn huis wonen zolang je maar wilt. Mijn huis is Gods huis en je bent er welkom.”

Het jochie durfde de man eerst nauwelijks te vertrouwen maar besloot uiteindelijk mee te gaan. Wat was het daar fijn. Hij kreeg een schoon bed, met frisse lakens en de kamer waar hij sliep was ruim en netjes. Net toen hij zijn bed wilde instappen en de heer des huizes de lantaarn had uitgedaan brak de volle maan door de wolken en scheen er een zilveren licht door de ramen en kreeg alles in de kamer een prachtige uitstraling.

“Hier hoef je niet bang te zijn,” zei de Christen zacht.

“Ik weet het, mijnheer,” antwoordde het kereltje blij. “Wat is dit een mooie plaats, want hier is geen nacht.”

Uit de schatkist van het verleden
De Engelse predikant Robert Hall (1764-1831) gebruikte eens de volgende methode om het Evangelie aan een ongelovige vriend duidelijk te maken. Hij pakte een papier en schreef daarop het woord God. “Kun je dat lezen?” vroeg hij zijn vriend.

“Natuurlijk,” antwoordde de man. “Daar staat God.”

Toen pakte Robert Hall een zilverstuk en legde het over het woordje God. “En nu,” vroeg hij. “Kun je nu lezen wat er staat?”

“Nee, ik zie alleen maar de zilveren munt,” zei de ander.

“En zo is dat met ons geloof,” legde Robert Hall uit. De wereld met al haar plezier en verleiding bedekt de kennis van God. De liefde voor goud en gemak vult onze blik en laat geen ruimte voor God, die er echter wel degelijk is. We zien Hem niet omdat wij het de wereld toestaan Hem te bedekken.”

 Dat is grappig

De kleine Wim werd door een vreemde gevraagd hoe oud hij was.  “Ik ben vier,” antwoordde de jongen.

“En wanneer word je vijf?”

Wim dacht hier even over na en zei toen: “Als ik klaar ben met vier zijn.”

***

Toen een evangelist eens aan het preken was werd hem door een atheïst spottend gevraagd of hij nou echt geloofde dat Jona drie dagen in de buik van een vis gezeten had? “Ik zal het hem vragen als ik in de hemel kom,” antwoordde de evangelist. “Ja, ja,” sprak de atheïst weer, “en als hij nou eens niet in de hemel zit? Wat dan?” “Dan kun je het hem zelf vragen,” antwoordde de evangelist.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier