Opname voor of na de verdrukking?

Een twistpunt in de Christelijke wereld.
Een Bijbelstudie (Door Koos en Maria Stenger)

Een van de hoekstenen van het Christelijke geloof is de leer van de wederkomst van Jezus en wat in de Bijbel beschreven staat als de ‘Opname’ van de gelovigen.
Wat een geweldige tijd zal dat zijn als wij met de Heer zullen worden opgenomen. We zullen de aardse ongemakken kunnen achterlaten en zelfs een nieuw geestelijk lichaam ontvangen. Om echt een goed beeld te krijgen van wat er precies in de bijbel over geschreven staat is het van belang de hoofdstukken helemaal te lezen en er niet enkel een paar verzen uit te lichten. Helaas ontbreekt me hier de plaats en de tijd om ieder vers te bespreken. Allereerst een paar referenties naar de Opname van Gods kinderen:

1 Tessalonicenzen 4:15-17
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Mattheüs 24:31
Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Er bestaat in de Christelijke wereld nogal wat verwarring over hoe het er aan toe gaat op de wereld vlak voordat Jezus terugkeert. De gelovigen zijn in twee kampen verdeeld.

De grote verdrukking
De Bijbel leert ons over een tijd van grote verdrukking. Zo staat er bijvoorbeeld in

Mattheüs 24:21:
Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

Deze tijd wordt ook wel genoemd: “De grote verdrukking.”
Nu zijn er Christenen die geloven dat ze deze tijd van moeilijkheden zullen meemaken, en er zijn Christenen die geloven dat Jezus hen net voor deze “grote verdrukking” zal wegnemen, zodat zij deze tijd niet hoeven mee te maken.

Wie heeft er gelijk? Dat kan er maar een zijn.

Wetende dat Jezus zichzelf “De Goede Herder” noemt, en dat God door de Bijbel heen leert dat wij op Hem kunnen vertrouwen en Hij ons zal helpen, is het te begrijpen dat er nogal wat Christenen zijn die denken dat Jezus Zijn kerk zal wegnemen voordat alle ellende waarover in het boek Openbaring wordt geschreven, begint.
Zoals een predikant die gelooft in de opname voor de verdrukking het beschrijft: “Opname na de verdrukking? Onzin. Dat kan niet. Eerst zegt Jezus in de bijbel dat wij Zijn bruid zijn, dan geeft Hij ons er van langs met allemaal ellende, plagen en pijn, en dan zegt Hij: ‘Vooruit jongens, en nu een lekkere maaltijd.’ (refererend aan het bruiloftsmaal dat beschreven staat als een gebeurtenis in de hemel met Jezus en Zijn kerk, direct na de opname) Dat klinkt misschien wel grappig, maar klopt deze redenering ook?

Is een Christen zonder lijden?
Wordt een Christen het lijden altijd bespaard, of laat Jezus ons zien dat Hij altijd met ons is, juist in het lijden.
Hij zegt in Johannes 16:33:

“Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.”

En zo zijn er tientallen verzen te vinden met een gelijksoortige boodschap. Wat moeten de martelaren die voor de leeuwen geworpen werden wel gedacht hebben toen ze niet werden opgenomen voordat de leeuwen hen oppeuzelden? Of de Christenen die vandaag de dag gemarteld en gedood worden voor hun geloof? Overal door de bijbel heen wordt het lijden van Gods Kinderen beschreven. Het leven op aarde is prachtig, maar het is niet verwonderlijk dat men spreekt over een ‘aards tranendal.’

De Toorn van God
Nu spreekt de bijbel ook over de Toorn van God over de goddelozen. Het is een tijd waarover uitgebreid gesproken wordt in het boek Openbaring als er verschrikkelijke plagen over de aarde worden uitgestort.
Deze tijd van de Toorn van God is echter niet dezelfde als de grote verdrukking.
Hier zit wat mij betreft de verwarring.
Veel Christenen verwarren de Toorn van God met de grote verdrukking en denken dat de bijbel over een en dezelfde periode spreekt.
Dit is echter niet het geval.

Achtergrond voor de doctrine van opname voor de verdrukking:
Voor 1830 was er nagenoeg niemand die geloofde in een opname voor de grote verdrukking. Een zekere John Darby begon in die tijd te preken over een “geheime opname” en baseerde deze gedachte op woorden van Paulus die zei in

1 Tessalonicenzen 5:2
Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.

Het idee wat John Darby hierbij kreeg is dat Jezus in het geheim terugkomt, terwijl niemand het door heeft en opeens worden alle gelovigen in het geheim opgenomen. Hier zijn de bekende boeken “Left Behind” van Tim LaHaye op gebaseerd.

Deze doctrine werd verder uitgewerkt door een zekere mijnheer Scofield, die een Bijbel uitbracht vol met zijn eigen kanttekeningen.

Een dief in de nacht
Allereerst een korte aantekening bij de verwijzing naar de woorden ‘dief in de nacht’.
Er staat nergens geschreven dat Jezus alles in het geheim zal doen, alleen dat Hij komt op het moment dat mensen die Hem niet verwachten er door zullen worden overvallen zoals een dief zichzelf ook niet eerst aanmeldt. Als gelovigen zien we Zijn wederkomst wel degelijk aankomen, en daarom zegt Paulus zelfs:

‘Ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren.’

Jezus beaamt dit in Mattheüs 24:32 als hij spreekt over zijn wederkomst. Er staat:

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.

Het woord verdrukking.
Het woord dat uit de Griekse tekst komt en wat voor verdrukking wordt gebruikt komt 22 keer voor in het Nieuwe Testament.
In geen enkel vers waar dit woord wordt gebruikt is er een verwijzing naar een opname voor een verdrukking en bijna alle verzen (90%) met het woord verdrukking in de tekst gaan over vervolging die gelovigen ondergaan en zullen ondergaan. In de paar verzen waar ‘verdrukking’ niet over Christenen gaat, gaat het ook niet over de eindtijd, maar wordt er een algemeen beeld geschetst van menselijke moeilijkheden.

Het woord verdrukking in de bijbel wordt telkens weer in verband gebracht met vervolging van Gods kinderen. Vervolging is iets waar elke christen rekening mee moet houden.

Johannes 15:19:
Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.

Juist in vervolging staat God naast ons. Iedere Christen die voor God wil leven krijgt te maken met oppositie, verdrukking die nooit zo sterk zal zijn als in de dagen juist voor de wederkomst van Christus, als Satan de aarde probeert te regeren door de Antichrist. Deze Christenvervolging is echter heel wat anders dan de plagen die God in Zijn woede over de goddeloze Antichrist en zijn volgelingen zal uitstorten, direct na de Opname.

Wat zegt de Bijbel dan over de Opname?

1 Tessalonicenzen 4:16
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Er is dus eerst een signaal
Er is een aartsengel
Er is een bazuin van God
De Heer daalt neer uit de hemel
Er is een opname in de wolken

Dat klinkt niet als een geheime operatie waarbij Jezus als een dief, snel en in het geheim, al Zijn kinderen wegsteelt en weer het hazenpad kiest.
Neem vooral notitie van het volgende vers uit Mattheüs 24: 27-29

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Wanneer zal de Zoon des Mensen (Jezus) komen? Meteen NA de verschrikkingen van die dagen…
Niet ervoor. Maar erna!
Na de verdrukking zal Jezus Zijn uitverkorenen verzamelen en opnemen.

Nogmaals als je het hele hoofdstuk van Mattheüs 24 leest krijg je een beter beeld. Je zult zien dat Jezus het hier heeft over natuurrampen, oorlogen, Christenvervolging en de prediking van het Evangelie. Een verschrikkelijke tijd, waarin Satan door middel van de Antichrist deze wereld probeert over te nemen, maar niet de tijd van de Toorn van God.

Het Joodse volk
Nu zijn er stemmen die beweren dat de ‘uitverkorenen’ uit Mattheüs 24 slaat op het Joodse volk dat tot op dat moment in Jezus geen Messias zag. De niet-Joodse gelovigen, aldus deze leer, zijn dan allang in de hemel. Het gaat hier zogenaamd over het Joodse volk, het uitverkoren volk, dat in deze tijd tot geloof komt.
Om die leer te ontzenuwen moeten we kijken naar het woord ‘uitverkorenen.’
Het woord ‘uitverkorenen’ wordt 16 keer gebruikt in het Nieuwe Testament.
Tien keer slaat het direct op ‘alle gelovigen’; Joden en niet-Joden.
Twee keer wordt het woord specifiek gebruikt voor ‘niet-Joodse’ gelovigen.
Twee keer als een verwijzing naar Christus zelf.
Een keer naar Jakob en een keer naar het Joodse volk.

Het woord ‘uitverkorenen’in Mattheüs 24 slaat op al Gods kinderen, Joden en niet-Joden.

Bijbeltekst voor Opname voor de verdrukking
Een Bijbelpassage die vaak wordt gebruikt om de opname voor de verdrukking te rechtvaardigen is het vers uit Openbaring 4:1.

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’

“Aha,” wordt er snel gezegd. “Een deur open? In de Hemel? En ik word er door een stem naartoe geroepen? Dat kan niet anders dan de opname zijn, want na Openbaring 4 begint het behoorlijk te stormen op aarde.”
De vraag die bij mij opkomt is waarom men niet gewoon in de bijbel leest wat er staat. God wil niet dat wij verward zijn. God is duidelijk. Het gaat hier duidelijk over Johannes die een visioen had op het eiland Patmos. Johannes werd in de Geest meegevoerd en beschrijft zijn ervaringen, wat hem zelfs was opgedragen. Hij kreeg instructies over de Eindtijd. Er is met geen mogelijkheid een rechtvaardiging te vinden voor de verklaring dat dit vers over alle christenen gaat die worden opgenomen, bij God voor de troon komen en aan elke vorm van verdrukking ontkomen. In Openbaring 4:2 staat verder:

Meteen raakte ik in geestvervoering. (Herziene Statenvertaling)

In andere woorden, Johannes werd opgenomen in de geest en er is geen enkele verwijzing naar een lichamelijke Opname, zoals er in de bijbel beschreven staat. Johannes, niet de kerk van God, stond in de Geest voor God. Zijn lichaam was nog op Patmos.

De Eindtijd
Het is ten laatste interessant om je te realiseren dat elke grote wereldreligie wacht op een redder of een Messias. De Joden wachten nog steeds op de Messias, de Boeddhisten verwachten de vijfde Boeddha. De Moslims verwachten de grote Imam Mahdi, de profeet die een vervulling zal zijn van alle profeten voor hem en de christenen verwachten Jezus en zo zijn er nog veel meer. Wat staat daarover in de bijbel?
De bijbel leert ons dat satan zeven jaar lang op aarde zal regeren in de persoon van ‘de Antichrist.’

1 Tessalonicenzen 2
Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens (Antichrist) verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

Wanneer breekt de dag des Heeren aan? Pas als de wetteloze mens verschenen is. Het is de tijd waarover in ettelijke bijbelprofetieën geschreven staat, de tijd van het merkteken van het beest, 666, waarin niemand meer handel kan bedrijven zonder het teken van de antichrist in zijn hand of voorhoofd te hebben.

De hoeveelheid bijbelpassages over dit onderwerp is overweldigend. Ook is het niet mogelijk de Antichrist te zien als een geestelijk symbool voor het kwaad, want in zowel het boek Daniël als in Openbaring wordt hij afgeschilderd als een levend persoon met duidelijke karakteristieke eigenschappen.

Conclusie
Wat mij betreft berust de leer van een Opname voor de grote verdrukking op een groot misverstand en is daarom vals.
Moet je je er druk over maken?
Vandaag maakt het niet veel uit of je nu wel of niet gelooft of je door de verdrukking heen zult gaan. Maar het maakt wel uit als die tijd is aangebroken.
Het zal je geloof behoorlijk door elkaar schudden als je opeens oog in oog komt te staan met de verplichting om een merkteken in je voorhoofd of hand te laten zetten en je wordt vervolgd voor je overtuiging terwijl je eigenlijk dacht dat je al die ellende niet mee hoefde te maken.
God blijft trouw en dat toont Hij nu al in je persoonlijke verdrukking, maar blijf jij God trouw als het er op lijkt dat Hij niet doet wat Hij volgens die leer van opname voor de verdrukking zou hebben moeten doen?

Reacties

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier