Eeuwige Redding?

 Een bijbelstudie

Als volgelingen van Jezus kijken wij uit naar een eeuwig leven, een hemelse toekomst, waar wij voor altijd in de directe aanwezigheid van Jezus zelf met onze mede-gelovigen mogen leven.

Voor altijd? Kunnen wij daar echt op rekenen? Staat redding vast, of kunnen wij die hoopvolle toekomst toch nog verspelen als wij, overmand door twijfel, bitterheid, woede of angst, Jezus de rug toekeren en het geloof afzweren?

Niet iedere Christen is het daar over eens, maar de Heilige Schrift lijkt duidelijk en wij sluiten ons daar graag bij aan: “Een kind van God kan zijn redding niet verspelen.” Laten wij daar eens wat nader naar kijken.

Kan een Christen de redding verliezen?”

Ten eerste moet de term Christen misschien beter worden gedefinieerd. Een ‘Christen’ is geen persoon die een gebed heeft uitgesproken, door een gangpad in de kerk naar het altaar is gelopen, of is opgevoed in een Christelijk gezin. Hoewel elk van deze dingen afzonderlijk zeker belangrijk en zinvol kunnen zijn, maken ze geen Christen van je.  Een Christen is uiteindelijk iemand die volledig vertrouwt op Jezus Christus als de enige Verlosser en daarom de Heilige Geest in zich heeft.

Johannes 3:16
Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Handelingen 16:31
Geloof in de Here Jezus. Dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook.

Efeziërs 2: 8-9
Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.

Dus, met deze definitie in gedachten, kan een Christen zijn redding dan verliezen?

Het is een cruciale vraag. Misschien kunnen we daar achter komen als we onderzoeken wat er in de Bijbel staat over redding; wat het eigenlijk is, en wat het verliezen van redding zou betekenen.

* De Bijbel leert ons dat een Christen een nieuwe schepping is.

2 Korintiërs 5:17
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!

Een Christen is niet gewoon een “verbeterde of opgelapte” versie van een oude persoon; een Christen is een geheel nieuw schepsel. Hij is “in Christus”. Als een ​​Christen deze redding zou kunnen verliezen, zou de nieuwe schepping dus ook weer vernietigd moeten worden.

* De Bijbel leert ons dat een Christen verlost is.

1 Petrus 1: 18-19
U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.

Het woord ‘vrijkopen’ verwijst naar een aankoop die wordt gedaan, een prijs die werd betaald. We werden gekocht en de prijs daarvoor was het leven van Jezus. Als wij deze verlossing konden verliezen, zou God Zijn aankoop, waarvoor Hij met het kostbare bloed van Christus betaalde, moeten herroepen. Zijn aankoop zou in wezen niets waard zijn.

* De Bijbel leert ons dat een Christen gerechtvaardigd is.

Romeinen 5:1
Daarom, omdat we gerechtvaardigd zijn door geloof, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus.

Iets rechtvaardigen betekent iets rechtvaardig of juist maken. Iedereen die Jezus als Redder ontvangt, wordt door God “rechtvaardig verklaard”. Als een Christen zijn verlossing zou kunnen verliezen, zou God Zijn Woord moeten herroepen. Dat wat Hij eerst rechtvaardig noemde, blijkt toch schuldig te zijn en onrechtvaardig. Terwijl de Rechter iemand eerst rechtvaardig noemde blijkt deze toch schuldig te zijn.

God heeft ons het eeuwige leven beloofd. Dat is de belofte dat wij voor altijd met God in de hemel mogen verblijven. God zegt: “Geloof en je zult het eeuwige leven hebben.” Als een Christen deze verlossing zou kunnen verliezen, zou het eeuwige leven opnieuw gedefinieerd moeten worden. Een eeuwig leven dat verspeeld kan worden is niet eeuwig.

* De Bijbel leert ons dat een Christen gemarkeerd en verzegeld wordt door God en de Geest.

Efeziërs 1:13-14
En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor Zijn grootheid.

Op het moment waarop iemand zijn hart overgeeft aan Jezus wordt de nieuwe christen gemarkeerd en verzegeld met de Geest, die beloofd is als een aanbetaling die de hemelse erfenis garandeert. Als een ​​Christen zijn redding kan verliezen, zou God het merkteken en de Geest moeten wegnemen, de aanbetaling moeten annuleren, zijn belofte breken, de garantie intrekken, en de erfenis voor zichzelf moeten houden.

* De Bijbel leert ons dat een Christen verheerlijkt wordt

Romeinen 8:30
Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren, ook geroepen. En Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog: Hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen.

De eerder genoemde passage in Romeinen 5:1 leert ons dat deze rechtvaardiging zich voltrekt op het moment van het geloof en het betreft iedereen die zich tot God keert. Deze belofte zal worden vervuld wanneer Christenen hun perfecte opstandingslichamen in de hemel ontvangen. Als een Christen de redding kan verliezen, dan staat Romeinen 8:30 op losse schroeven, want dan kan God de verheerlijking niet garanderen voor al diegenen die Hij voorbestemd, geroepen en gerechtvaardigd heeft.

Een Christen kan zijn verlossing niet verliezen.

Het meeste, zo niet alles van wat er in de Bijbel staat, over onze hoop en wat er met ons gebeurt en waar we op kunnen vertrouwen als wij ons geloof in Jezus stellen, zou te niet worden gedaan en ongeldig worden als redding verloren zou kunnen gaan.

Redding is de gave van God en Gods gaven zijn ‘onherroepelijk.’

Romeinen 11:29
Want als Hij iets zegt, komt Hij er niet op terug. En als Hij in genade iets heeft gegeven, blijft het gegeven.

Titus 1:2
Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen het eeuwige leven dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft, en Hij liegt niet.

De nieuwe schepping kan niet ongeschapen gemaakt worden. De prijs is betaald en dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Het eeuwige leven kan niet tijdelijk zijn. God kan Zijn eigen Woord niet verloochenen.

2 Timotheüs 2:13
Zelfs als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan Zich niet tegen Zichzelf keren.

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

En wat als wij er toch een potje van maken?

Maar hoe zit het dan met Christenen die er een zondige levensstijl op na houden en zich afkeren van God? Er zijn toch ook Bijbelpassages die duidelijk aantonen dat een Christen zijn redding kan verliezen?

Hebreeën 6:4-6.
Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de Heilige Geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt Hem bespottelijk.

Toegegeven, dit is een Bijbelpassage waar veel bijbelgeleerden de nodige moeite mee hebben gehad. Allereerst, en zonder deze passage onder het vloerkleed te willen schuiven, moeten we bij een Bijbelstudie nooit de totaliteit van de Heilige Schrift uit het oog verliezen. Als tien passages in een bepaalde richting wijzen, en één passage iets anders lijkt te vertellen wil dat niet zeggen dat die eerstgenoemde tien passages hun waarde opeens verloren hebben.

Denk bijvoorbeeld eens aan de woorden van Jezus zelf die zei:

Johannes 10:27-30
Mijn schapen luisteren naar Mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij en Ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen. Mijn Vader die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader wegroven. De Vader en Ik zijn één.

Als onze Heer beweerde dat Zijn schapen nooit zouden vergaan, dan zal Hebreeën 6 ons zeker niet leren dat dit in sommige gevallen misschien toch weer wel kan. Het Woord van God kan zichzelf niet tegenspreken, en er moet dus een andere verklaring zijn. In zo’n geval is het niet onverstandig om God te vertrouwen en er op te rekenen dat Hij het ons zal openbaren op het moment dat wij dit moeten weten.

Even zo goed hebben veel commentatoren er hun hoofd al over gebroken en zijn er verschillende visies.

Eén visie stelt dus dat de redding verloren kan gaan. De afvalligheid waar hier over gesproken wordt betreft dus een gelovige die zijn redding verloren heeft door een losbandig leven en dus verdoemd wordt. Desalniettemin wordt deze visie door de meeste Bijbelgeleerden verworpen, omdat alle eerder genoemde Bijbelpassages dan niet waar en betrouwbaar zijn, en Jezus feitelijk voor niets aan het kruis is gestorven. In dat geval hangt onze eeuwige redding dus toch af van onze eigen werken, iets dat lijnrecht tegenover het hart van het Christelijke geloof staat, namelijk redding door genade. Alle andere beloften in zowel het Nieuwe als het Oude Testament staan nu op losse schroeven.

Een andere visie stelt dat een afvallige in deze passage iemand is die pretendeert te geloven. Hij is nooit echt tot bekering gekomen, en handelt voor een tijdje als een gelovige, maar valt dan weg en is dan voor altijd verdoemd. Maar klopt dat wel? Hoe kan iemand, die volgens deze redenering nooit echt gered was, iets verliezen dat hij nooit gehad heeft?

Tenslotte is er ook een opvatting die stelt dat deze passage juist aantoont dat een Christen zijn redding niet kan verliezen.

Hierbij wordt vooral gekeken naar het sleutelwoord, ‘als’. Volgens deze interpretatie stelt de schrijver van Hebreeën een hypothetische verklaring op: “ALS een Christen zou vallen. . . ” Hier wordt er een punt van gemaakt dat het niet mogelijk is dat een Christen zijn redding verliest. Tenslotte leert de Schrift ons dat Christus één keer voor de zonde is gestorven en als Zijn offer onvoldoende is, dan is er helemaal geen hoop.

Hebreeën 9:28
Zo is ook Christus éénmaal gestorven. Hij heeft Zichzelf éénmaal geofferd om de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen op Zich te nemen.

Hier gaan de commentatoren er dus van uit dat redding niet verloren kan worden omdat dit zou leiden tot de onware en zinloze conclusie dat Jezus keer op keer zou moeten worden geofferd.

Conclusie

Wij sluiten ons vol overtuiging aan bij het geloof dat wat Jezus voor ons deed, toen Hij stierf aan het kruis, voor eeuwig en altijd standhoudt. Redding heeft niets te maken met onze goede werken, onze menselijke kracht of onze talenten. Jezus sloeg een brug tussen God en de mens om ons te verlossen van de zonde. Zijn laatste woorden waren: “Mijn taak is vervuld!” Of zoals er in een andere vertaling staat: “Het is volbracht.”

Het is klaar, het werk is gedaan en als wij ons hart open stellen voor die machtige, liefhebbende God kunnen wij er op rekenen dat Hij ons veilig door de vallei van de dood heen leidt naar Zijn hemelse Koninkrijk.

Extra Bijbelpassages over eeuwige redding:

1 Johannes 5:13
Ik heb dit geschreven aan u die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt.

Romeinen 8:31-35
Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar Hij voor ons opkomt.

Hebreeën 6:18-20
Omdat God een belofte heeft gedaan én een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden. De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God Zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel.

Hebreeën 13:5
Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten.’ Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen: ‘De Here helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.’

1Petrus 1:5
Hij zal u in zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen.

Hebreeën 7:24-25
Maar Jezus leeft voor eeuwig. Daarom zal er nooit meer een andere priester nodig zijn. Daarom kan Hij ook álle mensen redden die door Hem naar God toe komen. Want Hij leeft voor altijd om bij God voor hen op te komen.

Efeze 4:30
Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt.

Johannes 6:37-40
Alle mensen die de Vader Mij geeft, zullen naar Mij toekomen. En als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen. Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gestuurd heeft. God wil niet dat Ik één van deze mensen die Hij aan Mij gegeven heeft, verlies, maar dat Ik ze op de laatste dag uit de dood laat opstaan.

Psalm 124:6-8
Wij ontkwamen, zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger. De valstrik is kapot en wij zijn ontsnapt. Wij vinden hulp bij de Here. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier