Geloof in crisis?

Hoe gaan we als Christenen om met de toenemende secularisatie van onze huidige maatschappij? Het geloof, en dan in het bijzonder het Christelijke geloof, wordt door de wereld meer en meer in een donker hoekje van de cultuur geschoven. Er wordt gesuggereerd dat Bijbelse waarden en moraal oud en achterhaald zijn en niet als relevant kunnen worden beschouwd.

Zo tonen films die een eerlijk, historisch beeld willen geven van een tijd die nog niet zo heel ver van ons vandaan ligt, vaak biddende mensen en wordt het geloof afgeschilderd als normaal en een groot goed.

Maar dat beeld is inmiddels wel achterhaald. Als een hedendaagse film al gelovige mensen toont, word je veelal geconfronteerd met doorgedraaide gelovigen die anderen manipuleren en die het juiste spoor behoorlijk bijster lijken te zijn. De Christen wordt vaak gepresenteerd als een mens die zich tegen beter weten in blijft vasthouden aan liefdeloze regels en stoffige doctrines die heel wat pijn en verdriet veroorzaken.

Een Bijbelvaste Christen zou in de eerste plaats een liefdevolle Christen moeten zijn die door zijn liefde voor zijn medemens die wet juist vervult.

Nu kun je van de wereld wellicht niet veel beter verwachten, maar als de kerk, in haar verlangen om politiek correct over te komen, zich bij de wereld aansluit en het Woord van God openlijk in twijfel trekt is het einde zoek. Dit werd onlangs aangetoond door Adam Hamilton, pastor van de United Methodist Church of the Resurrection in Leawood, Kansas (de grootste United Methodist gemeente ter wereld).

Toen hem werd gevraagd wat hij dacht van de plaats van de Bijbel in onze huidige samenleving zei hij: “Bijbelse passages kunnen worden toegewezen aan één van drie ‘emmers’.”

Die emmers, aldus Hamilton, zijn:

  1. De emmer waar de schriftteksten in moeten worden gestopt die Gods hart, karakter en tijdloze wil voor de mens uitdrukken.
  2. De emmer waar de schriftteksten moeten worden gestopt die Gods wil in een bepaalde tijd tot uitdrukking brengen, maar die niet langer bindend zijn.
  3. De emmer waar je de schriftteksten in moet stoppen die het hart, het karakter of de wil van God niet uitdrukken en dus verkeerd zijn.

En nu moeten wij, als gelovigen, de Bijbel dus aandachtig gaan ontleden en alles wat ons daar verteld wordt in een van die drie emmers gooien. Natuurlijk roept zijn benadering direct de vraag op wie het recht, de wijsheid en de autoriteit heeft om te bepalen welke delen van Gods woord dan verkeerd of achterhaald zijn, en welke passages nog steeds geïnspireerd zijn.

Jezus zei: “Mijn Woord is waarheid.” Niet veel later zei Hij dat de Heilige Geest ons in de waarheid zou leiden. Waarom beginnen we direct te twijfelen als we een bepaalde Bijbelpassage niet begrijpen? “Wat ik daar lees klopt niet met wat de huidige cultuur ons laat zien. Die passage is dus verkeerd en moet naar emmer 3.”

Waarom moeten wij alles in Gods Woord precies kunnen begrijpen voordat we er op durven te leunen? Is het niet genoeg dat Jezus Christus het Woord heeft gesproken?

Dat we geen van allen altijd precies begrijpen wat een bepaalde Bijbelpassage betekent in een bepaalde situatie is iets heel anders dan te besluiten dat een passage gewoon verkeerd is, dat wat er staat, niet precies zo bedoeld wordt, of per vergissing in de Schrift is geslopen. Geloof zegt: “Ik vertrouw, ook al begrijp ik het niet.”

Kun je nog steeds vertrouwen op Gods Woord in een samenleving waar de scheidslijn tussen mannelijk en vrouwelijk en onze seksuele geaardheid steeds meer lijkt te vervagen?

Natuurlijk kan dat. In plaats van Bijbelpassages te pakken die af lijken te wijken van de gangbare orde en ze dan maar in emmer 3 te stoppen, zodat je als verstandig en ruimdenkend wordt gezien, kun je ook rusten in de wetenschap dat God weet wat er gaande is.

We maken als Christenen al snel de fout, ons krampachtig vast te houden aan een Bijbelpassage waarvan wij denken de interpretatie volledig te begrijpen maar dan, door onze halsstarrigheid, te vergeten dat Gods liefde ver boven alle wetten en regels uitreikt.

De boodschap van de Bijbel is in de eerste plaats een boodschap van hoop en liefde voor de zondige mens. Het eerste gebod was tenslotte het gebod om God lief te hebben, en het tweede, (bijna hetzelfde) om je naaste lief te hebben als jezelf. Dat zet dus ook meteen een streep door gewelddadige godsdienstoorlogen of de veroordeling van mensen op grond van hun ideeën, waarbij je altijd terug kunt vallen op de uitspraak: ‘Haat de zonde, maar heb de zondaar lief.’

Kun je er op vertrouwen dat de Schepper van de mens nog steeds weet wat er op deze planeet gebeurt? De essentie van het geloof is, te vertrouwen dat de Schepper van de mens nog steeds weet wat hier op aarde gaande is.

* Het belang van een standvastig geloof
Als emmers twee en drie geschikte categorieën zijn voor sommige Bijbelteksten en het inderdaad waar is dat we die emmers moeten hanteren, heeft dat het logische gevolg dat we eigenlijk de hele bijbel wel kunnen weggooien. In de Bijbel zelf lezen we dat het Woord geïnspireerd is en door God Zelf opgesteld. Maar als emmer 2 en 3 waar zijn, klopt de rest van de Bijbel dus ook niet. God lijkt alleen te werken met emmer 1.

2 Timotheüs 3:16
Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is

Hebreeën 4:12
Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. 

Spreuken 30:5
Gods woorden zijn puur en zuiver, Hij beschermt ieder die op Hem vertrouwt.

2 Petrus 1:20-21
U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.

Jesaja 40:8
Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar het woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’

* Een meer Bijbelse benadering tegen twijfel, in drie stappen.

Ten eerste
Kies ervoor om te geloven dat Gods woord inderdaad geïnspireerd is door Gods Geest en dus volledig en onveranderlijk waar en gezaghebbend is. In plaats van de Schrift te beoordelen door de lens van de steeds veranderende cultuur, beoordeel je de cultuur door de lens van Gods tijdloze waarheid. Vraag je zelf eens af waarom je meer zou hebben aan de woorden van wereldse filosofen met verwarde theorieën dan aan de woorden van Jezus Christus die kwam in liefde en zich liet kruisigen om de gebroken brug naar God te herstellen.

 Ten tweede
Ben je als Christen bereid een persoonlijke prijs te betalen om de Bijbelse waarheid te spreken? Het zou veel gemakkelijker en veiliger zijn geweest voor de apostelen om zich te buigen voor het Sanhedrin, maar zij riskeerden hun leven door te zeggen: “Wij moeten God gehoorzamen in plaats van de mensen” (Handelingen 5:29).

1 Korintiërs 16:13.14
Wees op uw hoede, houd stand in het geloof, wees moedig en sterk. Wat u ook doet, doe het uit liefde.

1 Petrus 3:15,16
Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad spreken van uw christelijke levenswandel, vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad

 

Ten derde,

Probeer de Bijbelse waarheid altijd te delen in combinatie met de Bijbelse genade. Paulus waarschuwde ons daarvoor toen hij zei:

1 Korintiërs 13:1-3.
Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schelle cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.

Wij zullen nog heel vaak mensen tegenkomen die het Evangelie bespotten en denken dat je dwaas en kinderlijk bent om in de Bijbel te geloven. Maar vergeet nooit dat wij in een geestelijke strijd verwikkeld zijn, en de mensen die zich tegen je keren zijn de vijand niet. Verre van dat. Zij zijn juist de mensen die zo hard nodig hebben wat ons gegeven is.

De Amerikaanse schrijver Ralph Waldo Emerson zei daarover: “Laat me nooit de grove fout maken om te denken dat ik vervolgd word als ik slechts word tegengesproken.” In plaats van onszelf te zien als slachtoffers van onze postchristelijke cultuur, kunnen wij onszelf beter zien als wat we werkelijk zijn, namelijk de ambassadeurs van de Koning der Koningen.

2 Korintiërs 5:20
Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u.

Laten we dus niet vergeten dat op die glorierijke dag wanneer wij door de hemelpoort mogen binnengaan, al onze slimme redeneringen en debatten die we hebben gewonnen er niet zoveel toe zullen doen. Waar het daar om gaat is de liefdevolle invloed die wij op onze medemens hebben uitgeoefend.

Wij kunnen voor eeuwig dankbaar zijn voor onze Heer die ons de weg wees. Wie zal er eeuwig dankbaar zijn voor ons?

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier