Kerstgedachten

De engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd! Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal…
-Lukas 2:10

Wat een blijde boodschap! De hemel was verlicht, en er werd over maar één Naam gezongen! Het was een stralende glimp van een Troon, van een Kroon, en van alle heerlijkheid die gericht was op een onbetekenend klein stadje!

Een blijde boodschap! Grote blijdschap! Bovennatuurlijke pure zaligheid! Dood aan het verdriet, een einde aan de pijn, gelukzaligheid die altijd zal regeren! Het nieuws van de verlossing! Jezus, Heiland, Christus, drager van volkomen genade en kostbare boodschapper van de vrijheid van de ketenen van de zonde, kom in ons hart, Heer Jezus, kom binnen! Een boodschap aan alle mensen, ja, aan iedereen! Aan koningen en herders, aan klein en aan groot, aan ongeletterden en aan wijzen, een zegen uit de vrije hemel voor een ieder die het wil. Voor iedere man en vrouw, ieder meisje en iedere jongen… voor de hele wereld. Een boodschap van grote blijdschap!
Amos R. Wells

De Romeinse keizer Augustus gaf bevel dat in zijn hele rijk een volkstelling moest worden gehouden.  Iedereen moest naar de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria, zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust. ‘Wees niet bang,’ zei hij, ‘want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.’ Plotseling kwam bij de engel een menigte andere engelen die God loofden. Een hemels leger was het. ‘Ere zij God in de hoge,’ zongen zij. ‘Vrede op aarde bij de mensen die naar zijn wil leven.’ 

Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Kom! We gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is.’ Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak.
Uit: Lukas 2:1-16 Het Boek

Met kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus

Liefdevolle God, help ons om de geboorte van Jezus te gedenken opdat wij mogen deelnemen aan het gezang van de engelen, de blijdschap van de herders en de aanbidding van de wijzen. Doe de deur van haat dicht en open de deur van liefde overal ter wereld. Laat liefdevolle invloeden komen bij ieder geschenk en goede wensen bij elke kerstgroet. Verlos ons van het kwade door de zegen die Christus brengt. Laat onze gedachten vervuld zijn van dankbaarheid en onze harten met vergeving, in Jezus’ Naam, amen.
-Robert Louis Stevenson

Wij horen de engelen met hun blijde kerstgeschal; O kom tot ons en blijf bij ons, o Heer Emmanuel!
-Phillip Brooks

Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. (Filippenzen 2:7)

Hij is gekomen als een zachtaardig, rustig, zwak en hulpeloos kindje en paste Zich aan onze menselijke gewoontes aan. Hij was menselijk. Hij werd moe, Hij kreeg honger, Hij was het weleens zat. Hij was aan al dit soort dingen onderworpen net zoals wij, zodat Hij ons kon bereiken met de liefde van Zijn Vader en met ons kon communiceren op het primitieve niveau van onze menselijke begrippen.

Tenslotte onderging hij een verschrikkelijk lijden omdat Hij zoveel van ons hield. Er werd op Hem gespuugd, geschimpt, Hij werd veroordeeld als een misdadiger en werd veracht in Zijn dood. Maar terwijl Hij aan het kruis hing in schande en doodsstrijd en stierf voor de zonden van juist degenen die Hem kruisigden, liet Hij liefde zien aan de hele wereld. “Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.” (Johannes 15:13) Jezus is de vriend die genoeg van ons hield om Zijn leven voor ons te geven zodat wij behouden mochten worden. Het begon allemaal met een klein kindje in de kribbe!

Uit de ivoren paleizen
naar deze wereld van smart
Door de grote liefde
in onze Heilands hart!1

 
1 Henry Barraclough (1891-1983) – vertaald

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier