Schuld bekennen

Door Peter A.

Als we Jezus aannemen als onze Redder worden onze zonden vergeven en worden we als rechtvaardig gezien voor God. Daarbij hebben we de verzekering van redding. God, in Zijn enorme liefde voor de mensheid, heeft een manier gecreëerd om met Hem verzoend te worden en die manier is het offer van Zijn Zoon Jezus. Hij gaf Zijn leven voor ons, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden als familieleden van God. Hierdoor is onze relatie met God ingrijpend veranderd; terwijl er eerst een grote kloof bestond tussen God en ons, is Hij nu onze Vader. Wij zijn voor eeuwig leden van Zijn familie.

Als we opnieuw geboren of wedergeboren zijn dan betekent dat niet dat we niet meer kunnen zondigen, of dat onze zonden geen consequenties meer zullen hebben. Zonden hebben een negatieve invloed op ons leven en de levens van anderen, en nog het meest op onze persoonlijke relatie met God. Zonden veroorzaken een breuk in onze relatie met onze Vader, maar als we onze zonden bekennen wordt de breuk gerepareerd. Het is een hele opgave voor ons om dingen goed te maken, net zoiets als het herstellen van de relatie met iemand die we beledigd hebben of pijn hebben gedaan.

Schuld bekennen is de manier om het effect dat onze zondigheid op onze relatie met God heeft, te neutraliseren. Als we niet regelmatig de schade herstellen die onze zonden veroorzaakt hebben, door te bekennen dat we iets gedaan hebben, lopen we het risico dat we onze geest en ons hart verharden en wij verder van God af komen te staan. Zoals John MacArthur schreef:

In het Onze Vader wees Jezus ons er op dat we de Vader om vergeving kunnen vragen.1

Hij gaf ons niet de opdracht onophoudelijk om gerechtigheid te bidden zoals we die ontvingen toen we gered werden.2 Maar Hij liet ons de manier zien om een persoonlijke relatie met God te herstellen wanneer die relatie verbroken of beschadigd is door onze zonden.

Onze zonden bekennen en God vragen om ons te vergeven is de weg naar dat herstel. Wanneer we voor Hem komen en toegeven dat we gezondigd hebben, wanneer we vergeving vragen en een ware ommekeer hebben, wordt de breuk gerepareerd en de beschadigde relatie hersteld. We worden gereinigd van onze ongerechtigheid en kunnen dan weer in harmonie leven met rechtvaardigheid, God zelf.

“Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.”3

God wil ons graag vergeven, en onze schuld bekennen is de manier waarop we Zijn genade en medeleven ontvangen.

Het Griekse woord voor zonde is ‘hamartia’, wat betekent, naast het doel schieten, afdwalen van het pad van eerlijkheid en eer, iets verkeerd doen of de verkeerde kant op gaan. Als Christenen zijnde willen we niet van het pad van eerlijkheid afdwalen of naast het doel schieten. Het is juist ons doel om dicht bij Jezus te blijven en met Hem door het leven te gaan, te vermijden dat we van Hem afdwalen.

Als we zondigen gaan we verder van Hem af, maar schuldbekentenis brengt ons weer terug. Bekentenis is een uiting van onze liefde en de wens, een hechte relatie met Jezus te hebben en met Hem verbonden te blijven.

Als we onze zonden bekennen, gaan we akkoord met Zijn afkeuring van de zonde en erkennen we dat we iets tegen God persoonlijk gedaan hebben, iets dat tegen Zijn Woord en Zijn natuur ingaat. We geven toe dat zonde verkeerd is en dat we ons hebben gedragen op een manier die beledigend voor Hem is.

Het is, erkennen dat deze daden verwerpelijk zijn voor God en dat we onze relatie met Hem schaden door ze te doen. Het is toegeven dat, vanwege de zonden van de mensheid, inclusief onze eigen specifieke zonden, Jezus martelingen onderging en de dood aan het kruis stierf. Bekentenis is de bevestiging dat die dingen verkeerd zijn, dat wij ze persoonlijk gedaan hebben, God beledigd hebben, dat we er spijt van hebben en Zijn vergeving nodig hebben. Het is ook een uitdrukking van ons inzicht dat als we onze zonden bekennen, God in Zijn liefde en genade ons vergeeft.

Charles Spurgeon legde uit dat wij als Gods kinderen, niet voor Hem komen te staan als een boosdoener of misdadiger die voor een rechter komt te staan. Maar als Zijn kinderen komen we voor een liefdevolle Vader te staan die graag wil vergeven.

Als we onze zonden bekennen geven we toe dat we schuldig zijn. We verklaren dat we, wie we ook iets hebben aangedaan, gezondigd hebben tegen God aan wie we verantwoording schuldig zijn, en dat het ons heel erg spijt dat we dat hebben gedaan en dat we Zijn vergeving graag willen.

Natuurlijk hoort bij een bekentenis ook berouw, wat wil zeggen dat we ons gedachten-patroon moeten veranderen, de dingen anders moeten gaan zien en een nieuw doel voor ogen moeten krijgen. Berouw betekent dat we ons van onze zonde afkeren en ons naar God toe keren, zoals de verloren zoon die terugkwam uit een ver land naar het huis van zijn vader. Het betekent dat we spijt hebben en ons vast voornemen om te veranderen.

Wij zondigen allemaal vaak. Dat is onze bedoeling eigenlijk niet, we willen het niet, maar toch doen we het. Sommige zonden zijn ernstiger dan andere, maar alle zonde is schadelijk voor de geest. Bekentenis is een onderdeel van het reparatieproces, zogezegd.

Voordat je voor de Heer staat om je zonden te belijden is het goed om de tijd te nemen voor wat zelfonderzoek, na te denken en te bidden over de manier waarop je gezondigd hebt en over specifieke zonden die je je kunt herinneren. Het is niet de bedoeling, ieder detail of iedere mogelijke zonde te elimineren, maar het is een manier om de tijd te nemen in gebed om de Heer in je hart uit te nodigen, die je wil laten zien in welke opzichten je Zijn vergeving nodig hebt.

In de Bijbel staat dat we onze zonden aan God moeten bekennen. “Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: ‘Ik zal de Here alles opbiechten en toen hebt U mijn schuld vergeven.”4
We doen dat bij de Heer omdat Hij tenslotte degene is tegen wie we gezondigd hebben.

Naast het opbiechten van onze zonden aan God, heeft de Bijbel het ook over het opbiechten van onze zonden aan anderen. “Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.”5 “Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen.”6

Sommige Christenen, Rooms Katholieken, Oosterse Orthodoxen en een aantal Anglicanen, doen deze belijdenissen van zonden aan elkaar door middel van het sacrament van de biecht, wanneer ze hun zonden opbiechten aan een priester. Over het algemeen geloven Protestanten dat belijdenis enkel aan God wordt gedaan in een persoonlijk gebed. In sommige diensten in Protestantse kerken roept de dominee de gemeente op om in stilte hun zonden aan de Heer te belijden.

Het bekennen van je zonden is over het algemeen een persoonlijke zaak tussen het individu en God, zoals we in bovenstaande Bijbelverzen gelezen hebben, maar er zijn gelegenheden waarbij we opgedragen worden onze zonden aan elkaar te belijden.

Er zijn keren dat iemand zijn zonden aan de Heer belijdt, maar toch vindt dat dit niet voldoende is; hij of zij heeft dan niet de rust dat de belijdenis de relatie met God helemaal hersteld heeft. Op zulke momenten kan het goed zijn om de zonde te bekennen aan een broeder of zuster in de Heer, die te vertrouwen is. Een bekentenis van zonde aan een betrouwbare medechristen is soms nodig om de realisering van vergeving te geven, waardoor iemand weer vrede van hart, gedachten en geest heeft.

Een van de doelen van een Christen is een diepe, blijvende relatie te hebben met God, door middel van Jezus. Omdat de zonde ons van God afscheidt willen we de zonde uit de weg gaan, maar als mensen zijnde is het onmogelijk om volledig vrij te blijven van zonde. Om die reden is het bekennen van onze zonden en het zoeken van vergeving door de Heer, de sleutel tot het hebben van de relatie met Hem die we graag willen. Bekentenis is Gods manier voor ons om de gevolgen van de zonde in onze relatie met Hem uit te wissen. God wil ons dolgraag vergeven en Hij wil dat we bereid zijn naar Zijn vergeving te streven.

Als we bij de Heer komen om onze zonden te bekennen komen we verdrietig en beschaamd bij Hem aan, maar gaan we weer verder met grote vreugde. Vreugde omdat we vergeven zijn. Omdat onze relatie hersteld is en we ongehinderd door de zonde in Zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. Bekentenis leidt tot feestvreugde. Onze zonden worden vergeven en onze levens worden veranderd. Om het eenvoudig te zeggen: “Bekentenis is goed voor je ziel.”

1 Lukas 11:4
2 Romeinen 8:1
3 1 Johannes 1:9
4 Psalm 32:5
5 Jakobus 5:16
6 Johannes 20:23

Laat een bericht achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees de nieuwe Oppepper

Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Klik hier